drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Kr 759/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 759/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.U.H. "M" sp. z o.o. w K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...], nr [...] w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] nr [...]., w sprawie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2002r. w wysokości 33 207 zł. postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek P.U.H. "M" sp. z o.o. w K. o przyznanie prawa pomocy

w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [..]. , nr [...]

w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

z dnia [...] nr [...], w sprawie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2002r. w wysokości 33 207 zł.

Jak wynika z uzasadnienia wniosku , "oświadczenia o majątku

i dochodach" oraz dołączonych dokumentów P.U.H. "M - B" sp. z o.o.

w K. posiada status Zakładu Pracy Chronionej i zatrudnia 54 osoby. Prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i świadczenia usług budowlanych. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 976 000 zł. , wartość środków trwałych - 3 741 088,12 zł. Zysk tego podmiotu za rok 2007 wyniósł natomiast 501 009,99 zł. (według zeznania podatkowego CIT - 8 za 2007r - 642 115,64 zł. ) przy przychodzie w wysokości 13 069 275,61 zł.

P.U.H. "M - B" sp. z o.o. w K. posiada rachunek w [...] Banku [...] na którym na dzień 31.05.2008r. zgromadzona była kwota 241 zł. W [...] Banku [...] spółka ma rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze ( w tym dotyczący Z.) . Na dzień 01.06.2008r. suma oszczędności na rachunkach wynosiła 10 996,05 zł. a łączne zadłużenie obejmujące zaciągnięte kredyty - 3 285 908,56 zł.

W stosunku do P.U.H. "M. - B" sp. z o.o. w K. zaległości innych podmiotów gospodarczych opiewają obecnie na kwotę 400 000 zł.

Zdaniem Sądu wniosek strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r.

Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( § 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie prawnej przez Sąd może nastąpić, gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. (prawo pomocy w zakresie częściowym) - por. art. 246§2 w/w ustawy .

Podkreślić więc należy na wstępie, iż instytucja przyznania prawa pomocy osobie prawnej ( w przedmiotowym przypadku zwolnienia od kosztów sądowych) ma charakter fakultatywny.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa

i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Zapobiegliwości i przezorności w tym zakresie należy szczególnie wymagać od osób i podmiotów gospodarczych toczących spory sądowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza wiąże się bowiem, ze swej istoty, z ryzykiem ponoszenia wszystkich związanych z nią konsekwencji, w tym kosztów - także sądowych.

Warto zauważyć ponadto, iż zwolnienie od kosztów sądowych jest odstępstwem od ogólnej zasady przewidzianej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , zgodnie, z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (...)

Sytuacja finansowa strony skarżącej nie ma znamion wyjątkowości. Nie daje też w ocenie orzecznika podstaw do przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Zauważyć należy bowiem , iż spółka cały czas prowadzi działalność gospodarczą i realizuje związane z nią transakcje finansowe, których kwoty nieraz kilkunastokrotnie przewyższają sumę wpisów od skarg w sprawach

o sygn. akt I SA/Kr 758-66/08 (dotyczy to zarówno wydatków jak i przychodów por. wyciąg bankowy[...] Banku [...] gdzie odnotowano np. : - dnia 07.03. 2008r. wypłata czekiem na rzecz W. P. kwoty 130 000 zł. ,

- dnia 07.03.2008r. przelew od: Konstrukcje, Doradztwo , Inwestycje, Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. na kwotę 50 000 zł., - dnia 01.04.2008r. przelew od: "I" S.A. na kwotę 100 000 zł. - dnia 15.05.2008r. wypłata czekiem na rzecz W. P. kwoty 134 000 zł.) Jest to o tyle istotne, iż wszelkie opłaty na rzecz Skarbu Państwa - w tym i sądowe mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami cywilnoprawnymi, co spółka powinna brać pod uwagę w swoich planach ekonomicznych. Zważywszy na w/w okoliczności stwierdzić należy, iż uiszczenie wpisów sądowych od skarg w sprawach o sygn. akt I SA/Kr 758-66/08

w łącznej sumie 1680, 48 zł. - stanowiących na obecnym etapie postępowania koszty sądowe - leży zdaniem orzecznika w granicach możliwości finansowych firmy. Wysokość przychodów za 2007r. (13 069 275,61 zł.) oraz wierzytelności spółki

u innych podmiotów na ok. 400 000 zł. świadczą dodatkowo o tym, iż kondycja strony skarżącej nie jest taka tragiczna. Jak już zostało wcześniej wspomniane spółka powinna się liczyć, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej , z ryzykiem poniesienia ewentualnych kosztów sądowych .

W przypadku natomiast, kiedy cały czas jest aktywnym podmiotem gospodarczym wygospodarowanie należnych sum na ten cel zależy głównie od właściwej redystrybucji środków i racjonalnej gospodarki firmy. W sytuacji kiedy, z kolei zachodzą błędy w tym zakresie niedopuszczalne jest przerzucenie odpowiedzialności za podejmowane działania na Skarb Państwa.

Ponadto należy podkreślić, iż P.U.H. "M - B" sp. z o.o. w K., mimo skutecznie doręczonego wezwania, nie przedłożyła pełnego odpisu z KRS, na okoliczność wykazania legitymacji procesowej. Z akt sprawy nie wynika natomiast, iż Z. N. jest Prezesem Zarządu umocowanym do reprezentacji spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe , na podstawie art. 244§1 , art.245§3 ,

art. 246§2 pkt. 2 w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r. Nr 153, poz .1270) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt