drukuj    zapisz    Powrót do listy

6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych, Inne, Wojewoda, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 1089/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1089/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Stopczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13
II OZ 118/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3,52,58,232
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2005 nr 45 poz 435 art. 22
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA Jarosław Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na akt Wojewody [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 300 (trzysta) zł.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zatwierdzenie przez Wojewodę [...] uproszczonego planu urządzenia lasu W. [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...].

Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, o jakim mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j.: Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zm.), jest aktem z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p. p. s. a., gdyż dotyczy uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, bowiem nadanie przez zatwierdzenie mocy obowiązywania zapisom uproszczonego planu urządzenia lasu przesądza o prawach i obowiązkach właścicieli lasów położonych na terenie objętym tym planem, kształtując sposób wykonywania prawa własności.

Wyżej wskazana ustawa o lasach nie przewiduje możliwości wniesienia w postępowaniu administracyjnym środka zaskarżenia od zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, stąd - zgodnie z art. 52 § 3 p. p. s. a. - skargę do sądu administracyjnego na taki plan można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu (w tym przypadku - Wojewody [...]) - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu - do usunięcia naruszenia prawa.

Skarżący wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Wojewody [...] w dniu 3 kwietnia 2007 r. Dla oceny, czy zachowany został czternastodniowy termin, o jakim mowa wyżej, istotne jest ustalenie kiedy skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu. Jak wynika z akt sprawy o sygnaturze IV SA/Wa 946/06 skarżący w dniu 14 kwietnia 2006 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta W. skargę na przedmiotowe zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu. Co najmniej więc od dnia 14 kwietnia 2006 r. skarżący wiedział, że Wojewoda [...] zatwierdził uproszczony plan urządzenia lasu W. W związku z tym, że skarżący wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Wojewody [...] w dniu 3 kwietnia 2007 r., nie został zachowany czternastodniowy termin, o jakim mowa w art. 52 § 3 p. p. s. a.

Wobec powyższego skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p. p. s. a. w związku z art. 52 § 3 p. p. s. a. i art. 58 § 3 p. p. s. a. Rozstrzygnięcie o kosztach zapadło na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p. p. s. a.Powered by SoftProdukt