drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewoda, Odmówiono wstrzymania wykonania wymienionych decyzji, II SA/Sz 355/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 355/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania wymienionych decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 27 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

J. S. wniósł skargę na decyzję Wojewody Z. z dnia 19 lutego 2008 r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji uchylającą decyzję ostateczną Naczelnika Gminy R. z dnia 29 grudnia 1989 r. zmienioną następnie decyzją Wójta Gminy R. z dnia 27 sierpnia 1996 r. o udzieleniu skarżącemu pozwolenia na budowę ciastkarni, piekarni oraz sklepu z częścią mieszkalną przy ul. G. [...] w P. w gminie R. dz. nr [...].

Jednocześnie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji wskazując, że wykonanie decyzji godzi w podstawy jego egzystencji.

Wojewoda Z. ustosunkowując się do wniosku wskazał, że brak jest podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Natomiast pełnomocnik współwłaścicielki nieruchomości nie zajął stanowiska w zakreślonym przez Sąd terminie.

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, stosownie do art. 61 § 3 tej ustawy, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem skargi jest decyzja wydana na podstawie art. 36a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) zgodnie z którym właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Stosownie do art. 51 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, przed upływem 2 miesięcy od wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (m. in. z powodu ich wykonywania w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę) właściwy organ, w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. decyzją ostateczną z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 51 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, nakazał J. S. sporządzenie i przedłożenie projektu budowlanego zamiennego dla opisanej na wstępie inwestycji, w związku ze stwierdzonymi istotnymi odstępstwami od warunków udzielonego pozwolenia na budowę. Zatem decyzja będąca przedmiotem skargi uchyliła decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, ponieważ inwestor, bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, istotnie odstąpił od realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego.

Skarżący w złożonym wniosku nie wykazał, że brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowoduje skutki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Także z okoliczności sprawy nie wynika, by brak postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, powodował niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w rozumieniu ww. przepisu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak na wstępie na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt