drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono zażalenie, I SA/Wr 1543/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1543/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2004-10-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I FZ 402/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2007r. (sygn. akt I SA/Wr 1543/04) odrzucające wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Z. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2002r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W dniu 24 stycznia 2008r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zażalenie Z. T. na postanowienie tut. Sądu z dnia 17 grudnia 2007r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2008r. Przewodniczący Wydziału I wezwał Skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych zażalenia poprzez uiszczenie od środka odwoławczego wpisu sądowego w kwocie: 100 zł.

Z uwagi na nieobecność adresata wezwania nie doręczono osobiście, zaś przesyłka zawierająca wezwanie była, po dwukrotnym awizowaniu, przechowywana w urzędzie pocztowym i po upływie 7 dni od daty ostatniego awizowania zwrócono ją nadawcy. Biorąc pod uwagę, że w sprawie został zachowany wymóg dwukrotnego powiadomienia adresata o pozostawieniu pisma w urzędzie pocztowym przez okres 7 dni, Sąd - na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako ,,p.p.s.a.") oraz uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 (Dz. U. z 7 marca 2006 r., nr 38, poz. 268), uznał wezwanie za doręczone w dniu 15 lutego 2008 r., tj. z upływem ostatniego dnia powtórnie wyznaczonego 7 - dniowego terminu dla odbioru pisma z placówki pocztowej. Do chwili obecnej Skarżący nie uiścił należnego wpisu od zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w terminie.

W przedmiotowej sprawie termin do uzupełnienie braków formalnych zażalenia przez uiszczenie należnego wpisu od zażalenia, upłynął bezskutecznie z dniem 22 lutego 2008r., z uwagi na to, Sąd odrzucił zażalenie na podstawie wyżej wskazanych przepisów.Powered by SoftProdukt