drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odmówiono przekazania sprawy do innego sądu, II SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-12  
Data wpływu
2008-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Werpachowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 440/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odmówiono przekazania sprawy do innego sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 13
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: - Maria Werpachowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o przekazanie sprawy ze skargi R. D. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu postanawia - odmówić przekazania sprawy -

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stosownie natomiast do § 2 powołanego artykułu, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Przedmiotem skargi jest decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (§ 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

W związku z brakiem podstaw do przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt