drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 1329/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 1329/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Wr 1500/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-03
II FSK 1329/09 - Wyrok NSA z 2010-12-15
I SA/Bd 150/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 § 1 pkt 1, art. 161 § 2, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1500/07 w sprawie ze skargi S. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 16 lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1500/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 16 lipca 2007 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Od powyższego wyroku Strona wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 16 lipca 2008 r. pełnomocnik Strony cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), a zatem - zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 powołanej ustawy - cofnięcie skargi kasacyjnej okazało się skuteczne.

W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt