drukuj    zapisz    Powrót do listy

6179 Inne o symbolu podstawowym 617, Przywrócenie terminu, Komendant Policji, Odmówiono przywrócenia terminu, VI SA/Wa 297/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 297/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-29  
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Borowiecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II GZ 181/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20
II GZ 324/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 & 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Asesor WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia Referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 297/08) o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi L. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o zawieszenie praw wynikających z licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 grudnia 2007 r. L. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o zawieszenie praw wynikających z licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

Przy piśmie z dnia 25 lutego 2008 r. Sąd przesłał skarżącemu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu jego wypełnienia przez skarżącego i przesłania do Sądu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Powyższe wezwanie zostało doręczone na adres skarżącego w dniu 3 marca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach). Skarżący wypełniony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi nadesłał w dniu 13 marca 2008 r. (data stempla pocztowego).

W związku z przekroczeniem terminu do złożenia przedmiotowego formularza zarządzeniem Referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 27 marca 2008 r. pozostawiono powyższy wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r. skarżący złożył sprzeciw od powyższego zarządzenia. Do sprzeciwu dołączył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wskazał na okoliczności usprawiedliwiające w jego ocenie opóźnienie w złożeniu urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje :

Art. 85 p.p.s.a. wprowadził zasadę, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.).

Tryb złożenia wniosku szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a. W myśl jego § 1 pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast art. 86 § 2 p.p.s.a. stanowi, że w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu

terminu.

Należy wskazać, iż przywrócenie uchybionego w trakcie postępowania sądowego terminu jest czynnością o wyjątkowym charakterze i może nastąpić

jedynie wtedy gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy w uchybieniu terminowi, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A Kabat, M. Niezgótka-Medek, Zakamycze 2006, Wydanie II). Tym samym stwierdzić należy, iż niezbędnym elementem pisma zawierającego wniosek o przywrócenie terminu winno być stosowne uzasadnienie, w którym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminowi.

W ocenie Sądu w przedmiotowym wniosku nie podniesiono żadnych okoliczności wskazujących na brak winy strony skarżącej w uchybieniu terminu do złożenia sprzeciwu od zarządzenia Referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. Argumentacja strony skarżącej ograniczyła się jedynie do uzasadnienia samego sprzeciwu i nie wskazywała na istnienie okoliczności usprawiedliwiających uchybienie terminowi do wniesienia sprzeciwu.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, iż skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, co stanowi warunek niezbędny dla przywrócenia terminu.

Z powyższych względów Sąd nie znalazł podstaw do przywrócenia terminu i

na mocy art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencjiPowered by SoftProdukt