drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Odrzucenie skargi, Wójt Gminy, Odrzucono skargę, II SA/Łd 1088/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1088/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Grzegorz Szkudlarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6, art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 17 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. na decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie

P. P. wniósł skargę na decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] roku w przedmiocie zasiłku stałego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na niewyczerpanie przez stronę środków zaskarżenia.

Mocą zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 grudnia 2007 roku skarżący został wezwany do wskazania numeru i daty zaskarżonej decyzji postanowienia lub innego aktu, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie doręczono skarżącemu, na adres do korespondencji, w dniu 24 grudnia 2007 roku.

Wobec braku jednoznacznego stanowiska, skarżący został ponownie wezwany (mocą zarządzenia z dnia 11 stycznia 2008 roku), w terminie 7 dni, do sprecyzowania czy jego skarga dotyczy decyzji Wójta Gminy B. z dnia [...] roku, Nr [...], czy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] roku Nr [...] (o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] roku) bądź Nr [...] (o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] roku).

W piśmie z dnia 28 stycznia 2008 roku skarżący wskazał, że wnosi o unieważnienie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., Nr [...] z dnia [...] roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest środkiem prawnym od wskazanych w ustawie aktów i czynności organów administracji publicznej.

Zgodnie z unormowaniem art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), warunkiem dopuszczalności skargi jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast § 2 tego przepisu wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem "wyczerpanie środków odwoławczych" stanowiąc, że jest to sytuacja, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne (art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Decyzja Wójta Gminy B. z dnia [...] zawiera wyraźne pouczenie o dopuszczalności, sposobie i terminie do złożenia odwołania. Kontestowana decyzja jest rozstrzygnięciem I instancji, od którego skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

W tej sytuacji, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

K.O.Powered by SoftProdukt