drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, I SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
II FZ 153/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 maja 2008 r., po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 21 maja 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne.

Pismem nadanym w placówce pocztowej "[...]" w dniu 3 czerwca 2008 r. skarżąca zwróciła się "o wydanie postanowienia wyroku sprawy z dn. 21 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 58/08". Następnie pismem z dnia 17 czerwca 2008 r., stanowiącym - wg oświadczenia skarżącej - uzupełnienie pisma wysłanego dnia 27 maja 2008 r., skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w przedmiotowej sprawie. Do pisma uzupełniającego załączono kserokopię potwierdzenia nadania listu poleconego w placówce pocztowej "[...]" w dniu 27 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek nie może zostać uwzględniony.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Z powołanej regulacji wynika zatem, iż siedmiodniowy termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę rozpoczyna swój bieg z dniem ogłoszenia wyroku, natomiast w przypadkach określonych w art. 139 § 4 upsa i 140 § 2 upsa, kiedy sąd zobligowany jest do doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, termin do złożenia przedmiotowego wniosku rozpoczyna się z dniem doręczenia tego odpisu. Przypadki te dotyczą orzeczeń zapadłych na posiedzeniu niejawnym i gdy strona działająca bez adwokata lub radcy prawnego nie może być obecna przy ogłoszeniu wyroku na skutek pozbawienia wolności.

W rozpoznawanej sprawie wyrok zapadł w dniu 21 maja 2008 r., co oznacza, iż termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku mijał w dniu 28 maja 2008 r. W aktach przedmiotowej sprawy brak jest pisma strony skarżącej z dnia 27 maja 2008 r., stanowiącego jakoby wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, o którym strona wspomniała w piśmie uzupełniającym z dnia 17 czerwca 2008 r. W aktach sprawy znajduje się natomiast oprócz wymienionego wyżej pisma uzupełniającego, pismo strony z dnia 3 czerwca 2008 r., które to pisma niewątpliwie zostały wniesione z uchybieniem terminu wynikającego z powołanej regulacji, zawartej w art. 141 § 2 upsa. Stosownie zaś do treści art. 85 upsa czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z tych względów i na podstawie art. 141 § 3 upsa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt