drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Rz 307/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 307/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-06-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Niedobylska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2003 r. - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/Rz 307/08

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 marca 2008 r. skarżący S.B. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł., w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został mu doręczony w dniu 7 maja 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 maja 2008 r. Wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt