drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1141/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1141/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-01-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Jadwiga Danuta Mróz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. Nr od [...]do [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od października 2001 r. do stycznia 2002 r. oraz od marca do grudnia 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono B. W. wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie należnego wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu [...]r. Powyższy brak skargi nie został dotychczas uzupełniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega - na podstawie art. 220 § 3 ustawy procesowej - odrzuceniu przez Sąd.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt