drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono zażalenie, V SA/Wa 301/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 301/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-23  
Data wpływu
2008-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosława Pindelska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 2, art. 178, art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: sędzia WSA Mirosława Pindelska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... grudnia 2007r. Nr ... w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty; postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z 4 czerwca 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 301/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

W dniu 11 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) strona skarżąca otrzymała odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie co do sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżenia.

W dniu 19 czerwca 2008 r. (stempel na kopercie w aktach sprawy) strona skarżąca złożyła zażalenie od powyższego postanowienia.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.], dalej – p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W przypadku skarżącej termin do wniesienia zażalenia upłynął z dniem 18 czerwca 2008 r., tak więc zażalenie złożone 19 czerwca 2008 r. na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z 197 § 2 p.p.s.a. należało odrzucić.Powered by SoftProdukt