drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego, I SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2008-03-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 416/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 87 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi "A" sp. z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie, zarządzeniem z dnia [...] Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał skarżącą spółkę do uiszczenia - w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia - wpisu sądowego od skargi, pod rygorem jej odrzucenia.

Odpis powyższego zarządzenia został przesłany na wskazany przez spółkę adres i skutecznie doręczony osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w dniu

[...], o czym zaświadcza adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki. Siedmiodniowy termin do opłacenia wpisu upłynął z dniem [...].

Dnia [...] skarżąca spółka wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Uzasadniała, iż sprawę, której dotyczy skarga, prowadziła wiceprezes spółki A. D., która w dniu [...] trafiła nagle do szpitala z powodu silnych bólów porodowych nie mając możliwości przekazania sprawy innemu pracownikowi celem dalszego jej monitorowania. Wskazała, że A. D. przebywała w szpitalu w okresie [...] (w załączeniu przedłożono zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt). Spółka argumentowała, iż pracownik, który przejął sprawę uznał przez pomyłkę, że uiszczając wpis w sprawie

o sygn. akt I SA/Wr 335/08 dokonuje opłaty we wszystkich sprawach, również

w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 334/08. Reasumując, skarżąca spółka - wnosząc jak na wstępie - powołała się na swą wyjątkową sytuację, wynikającą ze zdarzeń losowych.

W załączeniu przedłożyła dowód uiszczenia wpisu od skargi w dniu [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Regulacje art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.)

przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o przywrócenie zostanie złożony w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony.

Zarówno w literaturze prawniczej, jak i w orzecznictwie sądowym, utrwalony jest pogląd, iż kryterium braku winy, jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej i że przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się lekkiego chociażby niedbalstwa. Akcentuje się też, że przy ocenie winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej należy wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy, a do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która uniemożliwia wyręczenie przez inną osobę, powódź, pożar.

Mając na uwadze powyższe wywody Sąd stwierdza, że skarżąca spółka nie uprawdopodobniła wystąpienia w jej sytuacji okoliczności wskazujących na brak winy

w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Okoliczności takiej nie stanowi nagła hospitalizacja osoby odpowiedzialnej w spółce za prowadzenie niniejszej sprawy

z tego m. in. powodu, iż osoba ta przebywała w szpitalu w okresie od [...] do [...] zaś wezwanie do opłacenia wpisu zostało doręczone spółce w dniu [...]. Sąd nie dostrzega tym samym związku między hospitalizacją tej osoby

a uchybieniem terminu do uiszczenia wpisu. O braku winy nie świadczy także fakt omyłkowego uznania przez pracownika spółki, że opłata wpisu od skargi w sprawie

o sygn. akt I SA/Wr 335/08 obejmuje opłatę w niniejszej sprawie. Reasumując Sąd wywodzi, iż zaniedbania w organizacji pracy spółki oraz nieuwaga pracowników

w zakresie nadzoru nad sprawami sądowymi nie stanowią o braku winy

w nieterminowym uiszczeniu wpisu od skargi.

W konsekwencji Sąd uznał, że w stanie faktycznym sprawy nie została spełniona przesłanka braku winy, określona w art. 87 § 2 p.p.s.a, od której zaistnienia uzależnione jest uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 86 § 1 zd. 2 p.p.s.a., orzeczono jak

w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt