drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 947/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 947/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 8 lipca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA- Jolanta Augustyniak- Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "C." z siedzibą w W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r.nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że strona skarżąca odebrała zaskarżoną decyzję w dniu 31 marca 2008r. W związku z powyższym termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 30 kwietnia 2008r. po upływie trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji skarżącej.

Z akt sprawy wynika, że skarga wniesiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "C." na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. została wysłana do organu w dniu 5 maja 2008r., zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

Z tego też względu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt