drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Inne, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wyznaczono termin sądowy, I SA/Op 75/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 75/08 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2008-03-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Tomasz Zborzyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Wyznaczono termin sądowy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 31 §1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Tomasz Zborzyński po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: wyznaczyć M. K., opiekunowi ubezwłasnowolnionego całkowicie skarżącego F. K., siedmiodniowy termin do usunięcia braku w zakresie zdolności procesowej przez podpisanie skargi.

Uzasadnienie

Dnia 18 marca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynęła skarga F. K. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania. Skargę tę podpisał skarżący, który jest ubezwłasnowolniony całkowicie i którego opiekunem jest M. K.

Jak stanowi art. 26 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej: P.p.s.a.] zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (...). Na mocy art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) [dalej: K.c.] nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ponieważ czynności prawne dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, są nieważne (art. 14 § 1 K.c.) dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę (art. 13 § 2 K.c.). Oznacza to, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym skarżący F. K. nie ma zdolności procesowej i samodzielnie skargi wnieść nie może. W jego imieniu może to natomiast uczynić jego opiekun.

Jak stanowi art. 31 § 1 P.p.s.a. jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej (...) dają się uzupełnić, sąd wyznaczy odpowiedni termin. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie braki w zakresie zdolności procesowej dają się uzupełnić, gdyż skargę w imieniu skarżącego może wnieść jego opiekun, Sąd wyznaczył opiekunowi skarżącego siedmiodniowy termin do podpisania skargi i tym samym usunięcia wspomnianych braków. Niepodpisanie skargi w tym terminie przez opiekuna skarżącego prowadzić będzie do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt