drukuj    zapisz    Powrót do listy

6274 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca, Inne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, V SA/Wa 506/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 506/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6274 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156, art. 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. w O. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości; postanawia: - sprostować postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 marca 2008 r. w ten sposób, iż w sentencji w miejsce wyrazu "dwieście" wpisać wyraz "sto".

Uzasadnienie

Postanowieniem z 5 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił skarżącemu kwotę 100 złotych tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego od skargi.

Mając na względzie fakt zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji postanowienia, polegającej na wpisaniu słownie niewłaściwej kwoty zwracanej skarżącemu (zamiast "sto" wpisano "dwieście"), należało - stosownie do treści art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt