drukuj    zapisz    Powrót do listy

630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny, Celne postępowanie, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono skargę, SA/Rz 2491/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Rz 2491/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-02-10 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2002-12-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Kazimierz Włoch
Małgorzata Niedobylska
Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny
Hasła tematyczne
Celne postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 134 § 1, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska /spr./ Sędzia WSA Kazimierz Włoch Asesor WSA Małgorzata Niedobylska Protokolant sek.sąd. T.Tochowicz po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2005r. na rozprawie- sprawy ze skargi J. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2002r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji - oddala skargę -

Uzasadnienie

SA/Rz 2491/02

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...] maja 1994r. Dyrektor Urzędu Celnego wymierzył J.H. cło w kwocie 58.528.000 zł, opłatę manipulacyjną dodatkową w kwocie 30.000.000 zł oraz obliczył podatek od towarów i usług w kwocie 134.413.000 zł /kwoty przed denominacją/.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ I instancji podał, że w dniu 4 listopada 1993r. J.H. wprowadził na polski obszar celny przez przejście graniczne w Sieniawce samochód osobowy marki Łada 2101 na warunkach procedury tranzytu i przesyłka ta przekazana została do Urzędu Celnego – Oddział Celny w M. postanowieniem o przekazaniu sprawy nr [...] z dnia [...] listopada 1994r. w którym to postanowieniu zobowiązano J.H. do dostarczenia przesyłki w terminie dwóch dni. Ponieważ zobowiązany nie wywiązał się z tego obowiązku dokonano wymiaru należności jak wyżej.

J.H. wniósł od powyższej decyzji odwołanie po rozpoznaniu którego ówczesny organ II instancji tj. Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 1995r. uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej i ustalił ją w wysokości 97,60 zł a w pozostałej części decyzję tę utrzymał w mocy.

Wnioskiem z dnia 19 lutego 1999r./sprecyzowanym w piśmie z dnia 7 października 1999r./ J.H. – działający za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika- wystąpił do Prezesa Głównego Urzędu Ceł o wznowienie postępowania zakończonego opisaną wyżej decyzją ostateczną z dnia [...] czerwca 1995r. Jako podstawę wznowienia wskazał art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej i podał, że przedmiotowy samochód został wywieziony za granicę co potwierdzone zostało przez ukraińskie władze celne na piśmie z dnia 24 kwietnia 1995r.

Po rozpoznaniu powyższego wniosku Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 1999r. odmówił wznowienia postępowania ale na skutek odwołania J.H. decyzją własną nr [...] z dnia [...] lipca 2000r. uchylił w całości wymienioną wyżej decyzję z dnia [...] grudnia 1999r. i umorzył postępowanie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

Postanowieniem nr [...] z tej samej daty tj. 20 lipca 1999r. Prezes Głównego Urzędu Ceł wznowił postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia [...] czerwca 1995r. a następnie decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2001r. odmówił uchylenia decyzji własnej z dnia [...] czerwca 1995r.

Na skutek skargi J.H. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 maja 2002r. sygn. V SA 1880/01 uchylił wspomnianą wyżej decyzję z dnia [...] stycznia 2001r. wskazując, iż zapadła ona z naruszeniem art. 122, art. 180, art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd podał, iż w toku postępowania J.H. przedkładał dowody na okoliczność wywiezienia przedmiotowego samochodu na Ukrainę a mianowicie:

- pismo Urzędu Celnego Oddział Celny z dnia 3 marca 1994r. z pieczęcią i adnotacją ukraińskiego Urzędu Celnego w M. o wywozie samochodu Łada 2110 nr podwozia [...],

- pismo Urzędu Celnego Oddział z dnia 24 kwietnia 1995r. z pieczęcią i adnotacją ukraińskiego Urzędu Celnego w M. o wywozie samochodu Łada nr podwozia [...].

To ostatnio wymienione pismo stanowiło podstawę wznowienia postępowania i w toku postępowania wznowieniowego organ nie kwestionował istnienia podstawy wznowienia z art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej jednakże nie przeprowadził w sposób wyczerpujący czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Kwestionując wiarygodność adnotacji z pieczęcią urzędową ukraińskiego urzędu celnego, organ oparł się na bliżej nie sprecyzowanym "postępowaniu wyjaśniającym" a w aktach sprawy brak dowodów na przeprowadzenie takiego postępowania. Pismo Urzędu Celnego z dnia 18 lipca 1995r. powołujące się na informację strony ukraińskiej o w wycofaniu z użycia w lutym 1995r. pieczęci Urzędu Celnego w M. nr [...] nie może podważać wiarygodności dokumentu urzędowego a organ mający wątpliwości co do autentyczności takiej pieczęci powinien uzyskać pisemne wyjaśnienie Urzędu Celnego w M. Ponadto Sąd wskazał, że w zaskarżonej decyzji nie odniesiono się do innych dowodów przedstawionych przez J.H. a w szczególności do potwierdzenia wywozu na piśmie z 30 marca 1994r.

W toku ponownego postępowania Dyrektor Izby Celnej w P. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego z prośbą o sprawdzenie czy w stosownej ewidencji został odnotowany fakt wwozu na Ukrainę w dniu 18 listopada 1993r. samochodu osobowego Lada 2101 nr podwozia [...]; do pisma tego dołączył fotokopie pism z 3 marca 1994r. i 24 kwietnia 1995r. z adnotacjami Urzędu Celnego w M.

W odpowiedzi z dnia 26 września 2002r. nadesłanej przez H. Urząd Celny podano, iż informacja w przedmiocie wwozu opisanego samochodu na Ukrainę w dniu 18 listopada 1993r. nie może być udzielona, ponieważ ewidencja środków transportu użytku indywidualnego w urzędach celnych na granicy Ukrainy prowadzona jest dopiero od 1997r. a przeprowadzenie identyfikacji nadesłanych dokumentów nie jest możliwe, gdyż dokumenty za lata 1993 –1994 zostały zniszczone według protokołu z dnia 25 stycznia 2001r.

Decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2002r. Dyrektor Izby Celnej na podstawie art. 245§ 1 pkt.1 w związku z art. 240 §1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262 Kodeksu celnego odmówił uchylenia decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] czerwca 1995r.

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Celnej podał, że zgodnie z art. 42 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. Prawo celne /Dz.U. nr 71 poz. 312 z 1994r. z późn. zm./ osoba przewożąca towar celny przekazany w związku z przekazaniem sprawy jest zobowiązana dostarczyć go do urzędu celnego wskazanego w dokumencie przekazowym. W niniejszej sprawie J.H. zobowiązania tego nie wykonał i na wezwanie organu I instancji z dnia 3 marca 1994r. nie przedstawił dokumentów potwierdzających wywóz przedmiotowego samochodu na Ukrainę. W późniejszym czasie jako dowód wywozu samochodu przedstawił pismo Oddziału Celnego w M. z dnia 3 marca 1994r. z naniesioną na nim pieczęcią i adnotacją ukraińskiego Urzędu Celnego w M. z dnia 12 kwietnia 1993r. a w odwołaniu od decyzji organu I instancji z dnia [...] maja 1994r. podał, że nie dostarczył osobiście samochodu do urzędu celnego odbiorczego w M., lecz wraz z dokumentami przekazał go obywatelom byłego ZSRR, którzy zapewnili go o dokonaniu wywozu i załatwieniu wszystkich formalności celnych. Oddział Celny w M. po skontaktowaniu się z przedstawicielem ukraińskiego Urzędu Celnego w M. uzyskał od niego ustną informację, że powyższa pieczęć nie jest autentyczna ze względu na brak po jej lewej stronie numeru [...] nadto w takim przypadku powinna być użyta pieczątka okrągła. / a nie prostokątna/.

Z kolei w dniu 26 czerwca 1995r. J.H. nadesłał do Oddziału Celnego w M. pismo Głównego Urzędu Ceł z 24 kwietnia 1995r. z naniesioną pieczęcią urzędową i adnotacją ukraińskich organów celnych z dnia 17 czerwca 1995r. potwierdzającą obecność samochodu Łada w granicznym Urzędzie Celnym w M. w dniu 18 listopada 1993r. Odnośnie tej pieczęci Urząd Celny w P. uzyskał ustną informację od przedstawiciela ukraińskiego urzędu celnego, iż taka pieczęć została wycofana z użycia w lutym 1995r. - a wiec nie mogła być użyta w czerwcu 1995r.

W uwzględnieniu naprowadzonych wyżej okoliczności Dyrektor Izby Celnej uznał, że brak jest podstaw do uchylenia decyzji ostatecznej z dnia [...] czerwca 1995r. gdyż brak jest wiarygodnych dowodów na dokonanie wywozu przedmiotowego samochodu na Ukrainę.

J.H. złożył na powyższą decyzję skargę do Naczelnego Sadu Administracyjnego O/Z w Rzeszowie wnosząc o jej uchylenie jako wydanej z naruszeniem przepisów postępowania tj. art. 122, art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz z naruszeniem prawa materialnego tj. art. 6 kc przez przyjęcie, że stronę postępowania celnego - a nie organ celny – obciąża obowiązek dowodzenia i ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Skarżący zarzucił, że z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku Naczelnego Sądu administracyjnego wynika, iż powoływanie się przez organ celny na przepis art. 6 kc jest działaniem contra legem, natomiast to organy podatkowe mają obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz ocenić czy dana okoliczność faktyczna została udowodniona. Skarżący "wzmiankowanym pismem" wykazał wywiezienie samochodu poza polski obszar celny a organ kwestionując ten fakt nie znalazł żadnych dowodów na potwierdzenie swoich racji i zaskarżoną decyzję wydał wbrew stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę dyrektor Izby Celnej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 z późn. zm./ sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ - powoływanej dalej jako p.s.a.

Rozpoznając wniesioną skargę Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 poz. 1269/ i art. 134 § 1 p.s.a. kontrola zaskarżonej decyzji dokonywana jest przez Sąd pod względem zgodności z prawem z uwzględnieniem stanu prawnego w brzmieniu mającym zastosowanie do okoliczności faktycznych występujących w sprawie, przy czym Sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami i podstawami prawnymi wskazanymi w skardze.

W niniejszej sprawie istotną kwestią jest czy rzeczywiście przedmiotowy samochód został wywieziony na Ukrainę a na potwierdzenie tej okoliczności skarżący przedstawił niżej wymienione dowody.

1. Pieczęć z adnotacją odręczną dokonaną na piśmie Oddziału Celnego w M. z dnia 3 marca 1994r. – jest to pieczęć Urzędu Celnego w M. z nieczytelną na niej datą odręczną i nieczytelnym podpisem Inspektora a adnotacja ma treść: " Stwierdzam, ze samochód Łada 2101nadwozie XTA 21 s. 13 s D. 4348991" i datę: 12.IV. 93r. Pismo powyższe dołączone zostało do odwołania złożonego przez skarżącego a czynności sprawdzające podjęte przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w M. nie zostały uwieńczone uzyskaniem urzędowej odpowiedzi.

W późniejszym toku postępowania skarżący nie odwoływał się już do treści powyższego zapisu.

2. Pieczęć z adnotacją odręczną dokonaną na piśmie Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 kwietnia 1995r. – pismo to zostało przez skarżącego nadesłane do Oddziału Celnego w M. w dniu 26 czerwca 1995r. / czyli już po wydaniu przez organ II instancji decyzji z dnia [...] czerwca 1995r. /. Adnotacja odręczna zawiera treść: "Stwierdzam, że samochód marki Łada 2101 nr podwozia [...], nr silnika [...] rok produkcji 1983, przejeżdżał przez granicę 18. 11. 1993 roku" a prostokątna pieczątka treść: " Urząd Celny w M. Pod kontrolą celną 17.06. 1995r." i nieczytelny podpis oraz z lewej strony nr 27.

Należy przy tym zauważyć, że w oryginale tej adnotacji widnieją cyfry "21013" natomiast w tłumaczeniu z 18 października 2002r. cyfry: 2101"; z zapisu oryginalnego nie wynika, by był w nim podawany rok produkcji samochodu – a taki zapis podano w tłumaczeniach/.

Wykonując zalecenia Sądu zawarte w powołanym wyżej wyroku, organ II instancji zwracając się do Naczelnika Urzędu Celnego o sprawdzenie czy dokonany został wywóz przedmiotowego samochodu na Ukrainę, przesłał w załączeniu fotokopie wymienionych wyżej pism z adnotacjami i pieczęciami ukraińskimi i w odpowiedzi z dnia 26 września 2002r. – powołanej wyżej – nie uzyskał potwierdzenia wywozu ani potwierdzenia autentyczności dokumentów /zapisów/. Z odpowiedzi tej wynika natomiast, że rejestr przekraczania granicy przez środki transportu "do indywidualnego korzystania" prowadzony jest dopiero od 1997r.

Należy także zauważyć, że przed wydaniem decyzji przez organ I instancji tj. decyzji z dnia [...] maja 1994r. organ ten sprawdzał w urzędach celnych na granicy wschodniej czy przedmiotowy samochód został wywieziony na Ukrainę i uzyskał odpowiedź negatywną /pisma Oddziałów Celnych w B., H. oraz Urzędów Celnych w B. i T./.

Jeśli chodzi o dowody przedłożone przez skarżącego tj. omówione wyżej pisma z pieczęciami i adnotacjami, to nie można pominąć tej okoliczności, że sformułowanie adnotacji na piśmie z 3 marca 1994r. w rzeczywistości nie potwierdza wywozu przedmiotowego samochodu i nosi datę ""2/IV 93 ""czyli datę jeszcze sprzed postanowienia o przekazania /a także nieco inny numer nadwozia/. Z kolei na przedłożonym później piśmie / z dnia 24 kwietnia 1995r./ samochód oznaczono jako Łada 21013 a potwierdzenie wywozu w dniu 18 listopada 1993r. potwierdzono datą: 17.VI. 1995r. oraz pieczęcią różniącą się numerem z lewej strony od pieczęci na piśmie wcześniejszym.

Różnice w treści adnotacji – łącznie z oznaczeniem daty – oraz w treści pieczęci na powyższych pismach a także treść informacji udzielonej przez H. Urząd Celny uzasadniają ocenę, że stanowisko organu celnego wyrażone w zaskarżonej decyzji jest prawidłowe. Brak jest aktualnie podstaw do zakwestionowania prawidłowości postępowania przeprowadzonego przez tenże organ celny, skoro organ ten uzyskał stosowną informację od wskazanego w wyżej ukraińskiego urzędu celnego a następnie dokonał oceny całego zebranego w sprawie materiału a ocenie tej Sąd nie może zarzucić dowolności. Jak zasadnie podkreślono w zaskarżonej decyzji, to skarżący został zobowiązany do dostarczenia przedmiotowego samochodu w określonym terminie do Oddziału Celnego w M. i w związku z tym organ celny nie dysponując dowodem dokonania takiego wywozu wszczął stosowne postępowanie. Jeśli z powołanej wyżej informacji wynika, że rejestr indywidualnych środków transportu przekraczających granicę prowadzony jest dopiero od 1997r. a adnotacja na którą powołuje się skarżący nosi datę [...] czerwca 1995r. i odnosi się do zdarzenia z daty wcześniejszej tj. z 18 listopada 1993r. to istotnie nie jest wadliwa ocena, że takie retrospektywne potwierdzenie nie było możliwe. Nie zmienia tej oceny fakt zniszczenia dokumentów ukraińskiego organu celnego za lata 1993 – 1994 dopiero w dniu 25 stycznia 2001r. skoro adnotacje i pieczęcie mające według skarżącego potwierdzać wywóz zostały uczynione na pismach polskich organów celnych a nie są dokumentami wystawionymi "samodzielnie" przez ukraińskie organy celne.

W uwzględnieniu naprowadzonych wyżej okoliczności Sąd nie znajdując podstaw do zakwestionowania zaskarżonej decyzji, skargę jako nieuzasadnioną oddalił na podstawie art. 151 p.s.a.Powered by SoftProdukt