drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Rz 584/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 584/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. i M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2008 r. nr: (...) w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: 1. odrzucić skargę. 2. zwrócić skarżącemu M. P. kwotę 100 (sto) zł., uiszczoną tytułem wpisu.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 24 lipca 2008 r., sygn. I SA/Rz 584/08, skarżący A. P. i M. P. zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2008 r., nr: (...), w kwocie 100 zł., w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpisy zarządzenia zostały doręczone A. P. i M. P. w dniu 29 lipca 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu przez skarżących upłynął 5 sierpnia 2008r. W dniu 6 sierpnia 2008 r. skarżący M. P. wpłacił na konto Sądu kwotę 100 zł. tytułem wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a./ Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast przepis art. 220 § 3 P.p.s.a. stanowi, iż skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie wpis nie został uiszczony w zakreślonym terminie, w związku z tym Sąd orzekł jak w sentencji - o odrzuceniu skargi.Powered by SoftProdukt