drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-02-20  
Data wpływu
2007-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1539/08 - Wyrok NSA z 2009-12-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 20 lutego 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A.K. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu – A.K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. (MSi)

Uzasadnienie

A.K. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.T. z dnia [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

We wniosku tym wskazał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną K.K., 29-letnią córką M.K., 11-letnim wnuczkiem B.K., 24-letnim zięciem M.P., 23-letnią córką A.P. oraz 4-letnią wnuczką W.P.

Skarżący podał przy tym, że od początku 2008 roku stan rodzinny powiększy się o 4 osoby (córka A., jej mąż oraz trójka dzieci).

Jednocześnie skarżący oświadczył, że łączny dochód rodziny zamyka się w kwocie 2059,70 zł netto (w tym: renta skarżącego w wysokości 562 zł netto; emerytura żony skarżącego w kwocie 620 zł netto; wynagrodzenie córki A.P. w wysokości 234,50 zł netto oraz wynagrodzenie za pracę zięcia skarżącego – M.P. w wysokości 643,20 zł netto). Majątek stanowią zaś nieruchomości w postaci domu o pow. 100 m2 oraz domu "przybudowanego do istniejącego" o pow. 137,60 m2, budynku gospodarczego z 1978 r. (pustostan) o pow. 100 m2 oraz hali garażowej o pow. 420 m2. Dodał przy tym, że nie jego żona nie posiada konta bankowego, on sam zaś nie posiada środków finansowych na własnym koncie.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wyjaśnił dodatkowo, że sytuacja finansowa rodziny jest bardzo trudna. Wskazał, że przebywa na rencie chorobowej do 1 sierpnia 2008 r. Jego żona jest na emeryturze. Budżet domowy nie wystarcza na utrzymanie rodziny opłaty związane z utrzymaniem domu. Na leki przeznacza ok. 80% renty, żona zaś ok. 50% otrzymywanej emerytury.

Skarżący oświadczył przy tym, że jest zatrudniony u synowej na etacie, lecz nie pobiera żadnych dochodów, ponieważ firma synowej istnieje od 15 października 2007 r. (synowa przejęła firmę z powodu śmierci jego syna, a jej męża, w dniu 9 października 2007 r.) i jest "na dorobku". Synowa z kolei wraz z 5-miesięczną córeczką pozostaje na jego utrzymaniu, gdyż "lewo wiążą koniec z końcem".

Skarżący wskazał także, iż jego córka B. wraz z mężem i

3-miesięcznymi bliźniakami oraz 12-letnią córką przeprowadzą się do jego mieszkania przy ul. A, gdyż mieszkają na wsi w budynku inwentarskim. Obecnie w jego lokalu remontują pomieszczenia i na początku 2008 roku planują przeprowadzkę, która będzie się wiązać także z częściowym przejściem rodziny córki na utrzymanie rodziców. Do wniosku skarżący załączył pismo z dnia 24 grudnia 2007 r. dotyczące okoliczności śmierci syna oraz przekazanego majątku w postaci ciągnika siodłowego i samochodu ciężarowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej jako "p.p.s.a."). Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną K.K., 29-letnią córką M.K., 11-letnim wnuczkiem B.K., 24-letnim zięciem M., 23-letnią córką A.P. oraz 4-letnią wnuczką W.P. Od początku 2008 roku stan rodzinny powiększył się o dodatkowe osoby (córkę A., jej męża oraz trójkę dzieci).

Łączny dochód rodziny zamyka się w kwocie 2059,7 zł netto. Majątek stanowią przy tym nieruchomości w postaci domu o pow. 100 m2 oraz domu "przybudowanego do istniejącego" o pow. 137,60 m2, budynku gospodarczego z 1978 r. (pustostan) o pow. 100 m2 oraz hali garażowej o pow. 420 m2, a także ciągnik siodłowy i samochód ciężarowy.

Skarżący nie posiada środków finansowych na koncie, jego żona nie posiada zaś konta bankowego. Małżonkowie nie posiadają także papierów wartościowych.

Skarżący przebywa na rencie chorobowej do 1 sierpnia 2008 r. Jego żona jest na emeryturze. Budżet domowy nie wystarcza na utrzymanie rodziny opłaty związane z utrzymaniem domu oraz zakupem lekarstw.

Biorąc po uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie i przyznał mu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W ocenie Sądu przedstawiona we wniosku sytuacja majątkowa i rodzinna skarżącego dowodzi niezbicie, iż nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Spełnienie zaś tej przesłanki obligowało Sąd do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 319).

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 i

art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt