drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, , Inne, Odrzucono skargę, II SA/Go 220/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 220/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Grażyna Staniszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

J.P. wniosła skargę w sprawie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego. W skardze skarżąca przytacza okoliczności dotyczące jej sytuacji osobistej i materialnej.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia [...] maja 2006r. skarżąca wezwana została do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności będącej przedmiotem skargi, ewentualnie przez nadesłanie odpisu, oraz przez oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone w trybie doręczenia zastępczego uregulowanego w art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), w dniu 12 maja 2006r. I.P. (dowód: k- 11 akt sądowych).

Pomimo upływu terminu braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Zgodnie z treścią art. 57 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwana dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, 2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, 3) określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania , chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Pomimo upływu terminu braki formalne skargi nie zostały uzupełnione, przy czym braki jakimi dotknięta jest skarga uniemożliwiają jej nadanie dalszego biegu.

W tej sytuacji skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt