drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Ol 315/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 315/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Renata Kantecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 2059/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Renata Kantecka po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007r. postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

I SA/Ol 315/08

Uzasadnienie

Wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr "[...]" z dnia "[...]" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007r. , pełnomocnik skarżącej Spółki , złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając go podniósł jedynie, iż wykonanie zaskarżonej decyzji narazi skarżącą na szkodę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm., zwanej dalej jako p.p.s.a.) po przekazaniu skargi sądowi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem skarżąca nie wykazała zaistnienia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek ustawowych. W skardze stwierdziła jedynie, że wykonanie decyzji narazi ją na szkodę. Swojego stanowiska w tym zakresie jednakże w żaden sposób nie uzasadniła.

Zdaniem Sądu wysokość zaległości podatkowych określonych zaskarżoną decyzją sama w sobie nie stanowi jednej ze wskazanych wyżej przesłanek wstrzymania wykonania decyzji. Mimo, że na obecnym etapie badania skargi nie można przesądzić o wyniku sporu, Sąd nie stwierdza by wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowało szkodę, z uwagi na istniejącą w prawie podatkowym zasadę wyrównania uszczerbku z tytułu ewentualnie nienależnie pobranego podatku przez wypłatę stosownego oprocentowania.

W tym stanie rzeczy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należało oddalić na podstawie art. 61 §3 i §5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt