drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Wymierzono organowi grzywnę, II SA/Lu 988/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 988/14 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-12-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-10-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Arkadiusz Mrowiec
Bogusław Wiśniewski
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Wymierzono organowi grzywnę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 109, art. 154
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia SO del. Arkadiusz Mrowiec, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Referent Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi P. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 59/13 I. wymierza Zarządowi Okręgowemu grzywnę w wysokości 100 (sto złotych) za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 59/13; II. zasądza od Zarządu Okręgowego na rzecz P. G. - 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 25 października 2012 r. P. G. – redaktor naczelny Dziennika "[...]" z siedzibą w G., reprezentowany przez R. A. – Dziennikarza tego Dziennika, powołując się na przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej: "Prawo prasowe"), zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w [...] (dalej także: "Zarząd Okręgowy PZŁ" oraz "Zarząd") z prośbą o udzielenie informacji poprzez umożliwienie wglądu z możliwością samodzielnego kopiowania:

1) protokołów posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ odbytych od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej;

2) sprawozdania finansowego Zarządu Okręgowego PZŁ za rok 2011;

3) sprawozdania Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2011;

4) sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2011;

5) sprawozdania Okręgowego Sądu Łowieckiego za rok 2011.

Pismem z dnia 14 listopada 2012 r. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ stwierdził, że nie może udostępnić protokołów z posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ ze względu na fakt, że w protokołach tych znajdują się informacje o osobach fizycznych zarówno będących członkami PZŁ jak i nie będących członkami Związku. Udostępnienie protokołów naruszałoby prawo do prywatności oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a Zarząd nie posiada zgody tych osób na udostępnienie tego rodzaju informacji. W odniesieniu do pkt 2-5 wniosku wskazał, że zapytania te dotyczą okręgowych organów zrzeszenia, które zgodnie ze statutem PZŁ powoływane są przez Okręgową Radę Łowiecką. Stąd, wniosek w tym zakresie zostanie jej przekazany, celem zajęcia stanowiska.

Po uprzednim wezwaniu Zarządu Okręgowego PZŁ do usunięcia naruszenia prawa i sporządzenia odmowy udzielenia informacji prasowej na piśmie (pismem z dnia 13 listopada 2012 r.), redaktor naczelny Dziennika "[...]" wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na odmowę udzielenia informacji prasowej zawartą w piśmie z dnia 14 listopada 2012 r., zarzucając jej naruszenie art. 4 ust. 1 Prawa prasowego, poprzez błędne przyjęcie, że zachodzą okoliczności odmowy udzielenia informacji prasowej oraz art. 4 ust. 3 tej ustawy, poprzez niezachowanie wymagań jakie powinna spełniać odmowa udzielenia informacji prasowej w postaci wskazania powodów odmowy i zwłokę w jej udzieleniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu tej skargi, wyrokiem z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 59/13, uchylił zawartą we wskazanym piśmie Zarządu Okręgowego PZŁ z dnia 14 listopada 2012 r. odmowę udzielenia skarżącemu informacji w części dotyczącej pkt 1 i 2 wniosku z dnia 25 października 2012 r., a w pozostałej części skargę oddalił.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt I OSK 1278/13, oddalił skargę kasacyjną Zarządu Okręgowego PZŁ od powyższego wyroku Sądu pierwszej instancji.

W dniu 27 października 2014 r. do Sądu wpłynęła skarga P. G. - redaktora naczelnego Dziennika "[...]" o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu PZŁ za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 59/13. Skarżący wyjaśnił, że pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. wezwał Zarząd do wykonania powyższego wyroku i udostępnienia mu informacji, których domagał się w pkt 1 i 2 wniosku z dnia 25 października 2012 r. W odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. został poinformowany przez Zarząd o możliwości zapoznania się z dokumentami zawierającymi żądane informacje. W dniu 28 sierpnia 2014 r. reprezentujący skarżącego dziennikarz zgłosił się do siedziby organu, lecz osoba kierująca organem uniemożliwiła mu rejestrację foniczną notatek dokumentów zawierających żądane dane, a następnie odmówiła mu udostępnienia tych dokumentów do wglądu.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Okręgowy PZŁ wniósł o odrzucenie skargi albo jej oddalenie, wskazując, iż nieudostępnienie stronie skarżącej żądanych informacji wynikło z jej winy. W dniu wizyty pełnomocnika skarżącego, w siedzibie organu zostały przygotowane stosowne dokumenty celem udostępnienia. W czasie tej wizyty pełnomocnik skarżącego w pewnym momencie wyjął skaner ręczny oraz nieznane urządzenia i okablowanie, jakie mogło wzbudzać obawy o bezpieczeństwo osób przebywających w siedzibie organu. Oświadczył on również, że wszystko będzie nagrywane i skanowane, na co Przewodniczący Zarządu nie zezwolił.

W piśmie procesowym z dnia 25 listopada 2014 r. pełnomocnik skarżącego – dziennikarz Dziennika "[...]" – S. P. wniósł o odroczenie terminu rozprawy z dnia 2 grudnia 2014 z uwagi na jego udział w tym dniu w rozprawie karnej przed Sadem Rejonowym w Warszawie.

Sąd postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. oddalił wspomniany wyżej wniosek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej jako: "P.p.s.a.") sąd sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

W świetle art. 154 § 1 P.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa wyżej, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (§ 2).

Wspomnianą grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 26 marca 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 59/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zawartą w piśmie Zarządu Okręgowego PZŁ z dnia 14 listopada 2012 r. odmowę udzielenia skarżącemu informacji żądanych w pkt 1 i 2 jego wniosku z dnia 25 października 2012 r., zaś w pozostałej części skargę oddalił.

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że na Zarządzie Okręgowym PZŁ spoczywa obowiązek udzielania prasie informacji o swej działalności, z wyjątkiem odmowy dokonanej ze względu na przeszkody wskazane w art. 4 ust. 1 in fine Prawa prasowego. Odmowa udzielenia informacji prasowej jest więc możliwa, gdy żądana informacja objęta jest ustawową tajemnicą i gdy jej udzielenie naruszyłoby prawo do prywatności. W ocenie Sądu sytuacja taka nie zachodzi jednak w odniesieniu do informacji prasowej żądanej w pkt 1 i 2 wniosku skarżącego. Tym samym podjęta przez Zarząd Okręgowy PZŁ odmowa udzielenia informacji w tym zakresie jest wadliwa.

Z powyższego wynika, że obowiązkiem Zarządu Okręgowego PZŁ, po zwrocie akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku, było udostępnienie skarżącemu redaktorowi naczelnemu Dziennika "[...]" wnioskowanej informacji prasowej w pkt 1 i 2 jego wniosku, to jest umożliwienie stronie wglądu z możliwością samodzielnego kopiowania protokołów posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ odbytych od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej oraz sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2011.

W niniejszej sprawie jest bezspornym, że skarżący P. G. pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. wezwał Zarząd do wykonania opisanego wyżej wyroku WSA w Lublinie, poprzez udostępnienie mu informacji, których domagał się w pkt 1 i 2 wniosku z dnia 25 października 2012 r. Odpowiadając na to wezwanie Zarząd Okręgowy PZŁ w piśmie z dnia 25 sierpnia 2014 r. poinformował, że może udostępnić skarżącemu dokumenty zawierające żądane informacje w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 14:00 w siedzibie tego podmiotu w [...], przy ulicy Wieniawskiej 10. W dniu 28 sierpnia 2014 r. reprezentujący skarżącego dziennikarz – S. P. stawił się osobiście w siedzibie Zarządu.

Nie jest również kwestionowanym, że obecny w siedzibie organu w dniu 28 sierpnia 2014 r. dziennikarz Dziennika "[...]" nie uzyskał informacji prasowej żądanej w pkt 1 i 2 wniosku z dnia 25 października 2012 r.

W tej sytuacji należało uznać, że Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w [...] nie wykonał opisanego wyżej wyroku WSA w Lublinie. Niezależnie bowiem od podnoszonych w odpowiedzi na skargę okoliczności obowiązkiem Zarządu Okręgowego PZŁ było udzielenie wnioskodawcy informacji prasowych jakich domagał się w pkt 1 i 2 wniosku. Mając na uwadze charakter żądanych informacji, udzielenie tych informacji mogło nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stronie skarżącej kopii dokumentów zawierających te informacje, wręczeniu takich kopii obecnemu w siedzibie Zarządu przedstawicielowi prasy bądź poprzez umożliwienie skopiowania – we własnym zakresie – przez tego dziennikarza wspomnianych dokumentów. Skoro więc Przewodniczący Zarządu odmówił reprezentującemu stronę skarżącą dziennikarzowi S. P. samodzielnego skopiowania, zeskanowania bądź sfotografowania dokumentów zawierających żądane informacje prasowe, to obowiązkiem Zarządu było udzielenie skarżącemu tych informacji w inny sposób, chociażby poprzez doręczenie kopii dokumentów przedstawicielowi prasy obecnemu w siedzibie Zarządu w [...] bądź przesłanie stronie skarżącej kopii wskazanych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej, czego jednak organ nie uczynił.

Mając powyższe na uwadze Sąd wymierzył Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] grzywnę w wysokości 100 zł za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 59/13.

Ponadto należy wskazać, że Sąd nie dopatrzył się podstaw do odroczenia terminu rozprawy w sprawie niniejszej.

Zgodnie z art. 109 P.p.s.a. rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość zawiadomienia którejkolwiek ze stron albo jeżeli nieobecność strony lub jej pełnomocnika jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, chyba że strona lub jej pełnomocnik wnieśli o rozpoznanie sprawy w ich nieobecności. Rozważając ewentualne odroczenie rozprawy sąd musi brać pod uwagę sformułowany w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP nakaz rozpatrywania spraw bez zbędnej zwłoki, zawartą w art. 7 P.p.s.a. zasadę szybkości postępowania, zgodnie z którą sąd powinien dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu, jak również wynikającą z art. 183 § 2 pkt 5 P.p.s.a. zasadę zapewnienia przez sąd możliwości obrony praw stronom postępowania sądowego (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 258/11, niepubl., dostępny w CBOSA oraz z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. akt. I OSK 296/10, Lex nr 1095665).

Stwierdzić należy, iż zgłoszony w piśmie procesowym pełnomocnika strony skarżącej S. P. z dnia 25 listopada 2014 r. wniosek o odroczenie terminu rozprawy z uwagi na konieczność jego udziału w tym samym dniu w rozprawie karnej przed Sadem Rejonowym w Warszawie, nie mógł zostać uwzględniony. Należy zauważyć, że strona skarżąca reprezentowana była w rozpoznawanej sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawną M. T., która wniosła skargę i była zawiadomiona o terminie rozprawy. S. P. natomiast dopiero w dniu 1 grudnia 2014 r. (to jest dzień przed rozprawą) złożył pełnomocnictwo ogólne, udzielone ponad rok przed wniesieniem skargi oraz wniosek o odroczenie rozprawy. W takiej sytuacji należało uznać, że nie zachodzą ustawowe przesłanki do uwzględnienia tego wniosku.

Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje zaś uzasadnienie w treści art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt