drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2006-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Siwek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską p o s t a n a w i a: 1. zwolnić skarżącego F. K. od kosztów sądowych ponad kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, 2. ustanowić dla skarżącego F. K. adwokata z urzędu.

Uzasadnienie

Skarżący F. K. złożył w dniu 6 lutego 2008 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący przebywa w gospodarstwie domowym razem żoną i córką. Jedynym źródłem dochodów skarżącego jest działalność gospodarcza, z której według jego oświadczenia uzyskuje dochód w wysokości około 1000 zł brutto miesięcznie. Według oświadczenia F. K. obecnie przebywa on na zwolnieniu lekarskim [...]. Skarżący nie ma kontaktu z żoną, która przebywa obecnie poza granicami Polski, natomiast córka skarżącego jest uczennicą [...] technikum (załączono zaświadczenie szkoły).

[...]

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W sytuacji, w której skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z uczącą się córką, a jedynym jego źródłem utrzymania jest działalność gospodarcza, z której uzyskuje dochód w wysokości około 1000 zł brutto miesięcznie, nie jest możliwe poczynienie przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania skarżącego i jego rodziny.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ponad kwotę 200 zł uiszczoną już tytułem wpisu sądowego oraz ustanowienie adwokata z urzędu, w myśl art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt