drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie skargi, Wójt Gminy, Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego, II SAB/Ol 19/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ol 19/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Marzenna Glabas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 270, art. 280 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SAB/Ol 10/08 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SAB 10/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy, oddalił skargę. Ponieważ skarżący złożył w terminie wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem został mu doręczony dniu 20 maja 2008 r.

Dnia 2 czerwca 2008r. J. K., powołując się na przepis art. 273 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniósł skargę o wznowienie postępowania w sprawie II SAB 10/08, podając, iż wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. nie uwzględnia przedstawionych dowodów, przedmiotu zaskarżenia, a także opiera się o błędne stosowanie i interpretację przepisów. Zdaniem skarżącego Sąd przy wydaniu wyroku nie wziął pod uwagę wszystkich przedstawionych przez niego dowodów oraz nie orzekał w przedmiocie podstawowego zarzutu zawartego w skardze – naruszenia jego praw obywatelskich. W ocenie J. K. w uzasadnieniu wyroku Sąd popadł w stronniczość, a nawet dopuścił się potwierdzenia nieprawdy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnym dopuszcza możliwość obalenia prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli zapadło ono z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących zasad prawa i jest rażąco sprzeczne z rzeczywistym stanem sprawy. Temu celowi służy instytucja wznowienia postępowania, która jest dopuszczalna jedynie w ściśle sprecyzowanych w ustawie przypadkach. Należy podkreślić, że wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego uzasadniają wyłącznie te przesłanki wznowienia postępowania, które są następstwem zdarzeń powstałych w danym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Warunkiem możliwości rozpatrywania zasadności skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest wniesienie jej w terminie i oparcie na ustawowej podstawie wznowienia, co wynika wprost z art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Brak jednej z tych przesłanek powoduje, że rozpatrywanie skargi pod względem merytorycznym jest niemożliwe i skutkuje odrzuceniem skargi.

Wskazać należy, iż skarżący nie spełnił przesłanki wniesienia skargi o wznowienie postępowania, które zakończone zostało prawomocnym wyrokiem, albowiem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SAB/Ol 10/08 nie jest prawomocny – nie upłynął jeszcze termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Ponieważ ustawodawca nie przewidział możliwości domagania się wznowienia postępowania w sprawach, w których orzeczenie nie jest prawomocne, zatem złożona przez J. K. skarga o wznowienie nie wypełnia ustawowych przesłanek jej dopuszczalności Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 270 powołanej wyżej ustawy skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt