drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 115/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Wr 1173/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 § 1 pkt 1, art. 161 § 2, art. 232 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Grzegorz Krzymień po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej K. P. M. S.A. Oddział Z. G. "R." w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1173/07 w sprawie ze skargi K. P. M. S.A. Oddział Z. G. "R." w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 23 kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości za 2005 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) zwrócić K. P. M. S.A. Oddział Z. G. "R." w P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, to jest kwotę 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1173/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę K. P. M. S.A. Oddział Z. G. "R." w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w przedmiocie umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości za 2005 r. Od powyższego orzeczenia Skarżąca złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. (data nadania - 25 czerwca 2008 r. ) pełnomocnik Spółki cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Cofnięcie skargi kasacyjnej należało zatem uznać za skuteczne.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając w oparciu o art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia. O zwrocie połowy uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie drugim sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy.Powered by SoftProdukt