drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, zwolniono od kosztów sądowych w części i ustanowiono adwokata, I SA/Kr 269/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 269/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-25  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FZ 83/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
zwolniono od kosztów sądowych w części i ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 25 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. K. na postanowienie referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 czerwca 2008 roku oddalającego uwzględniającego częściowo wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za lata 1998 i 1999 postanawia: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych 2. ustanowić dla M. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za lata 1998 oraz 1999.

Z informacji zawartych we wniosku oraz akt sprawy wynikało, że M. K. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką D. Ś. i ojcem A. Ś. Rodzina mieszka w 40 metrowym mieszkaniu składającym się z pokoju, kuchni i łazienki - będącym własnością rodziców. D. Ś. otrzymuje emeryturę w wysokości 680 zł miesięcznie, a A. Ś. w wysokości 1 040 zł miesięcznie. M. K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uzyskuje z tego tytułu kwotę ok. 2 600 zł. brutto miesięcznie. Wynagrodzenie to zajęte jest jednak do kwoty 900 zł. W związku z tym wypłacana kwota jest znacznie mniejsza od nominalnej wartości pensji. Przykładowo we wrześniu 2007r. M. K. otrzymał 618,70 zł. Zarówno strona skarżący, jak i jego ojciec mają kłopoty ze zdrowiem, co pociąga za sobą dodatkowe wydatki.

W dniu 12 czerwca 2008 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wydał postanowienie, na mocy którego zwolnił skarżącego od kosztów sądowych ponad kwotę 100 zł, a w pozostałym zakresie oddalił wniosek. Orzekający uznał, że sytuacja finansowa strony skarżącej nie ma znamion wyjątkowości dlatego nie daje podstaw do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Częściowe zwolnienie zostało uzasadnione koniecznością ponoszenia znacznych kosztów związanych ze złym stanem zdrowia skarżącego oraz faktem, że część jego wynagrodzenia została zajęta.

Od przedmiotowego postanowienia skarżący wniósł w ustawowym terminie sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w którym domagał zwolnienia go z kosztów sądowych w całości oraz ustanowienie pełnomocnika profesjonalnego. Skarżący podniósł, że jego sytuacja jest bardzo trudna bowiem jest osobą schorowaną, nie posiada żadnego majątku, a jego dochody zaledwie starczają na utrzymanie oraz koszty stałego leczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 246 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu wniosku skarżącego w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika profesjonalnego uznał, iż istnieją podstawy do jego uwzględnienia. Skarżący w należyty sposób wykazał, że jego sytuacja majątkowa i rodzinna jest na tyle trudna, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny ponieść pełnych kosztów postępowania oraz kosztów reprezentacji przez pełnomocnika profesjonalnego. Wskazują na to przedstawione przez skarżącego okoliczności, w szczególności fakt, że ponosi wysokie koszty stałego leczenia, nie ma możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia ze względu na zły stan zdrowia, nie posiada wartościowego majątku nadającego się do spieniężenia, a dodatkowo jego wynagrodzenie jest w znacznej części zajęte. Sąd uznał, że przedstawione przez skarżącego argumenty w wystarczający i rzetelny sposób obrazują jego trudną sytuację materialną i bytową. W związku z powyższym Sąd uznał, że nawet jednorazowy wydatek w kwocie 500 zł będzie wiązł się z niewątpliwym uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla skarżącego i jego rodziny. Za zasadne uznano również ustanowienie dla skarżącego pełnomocnika profesjonalnego, albowiem on sam nie jest w stanie ponieść kosztów udziału pełnomocnika w sprawie. Jednocześnie zasadność ustanowienia pełnomocnika profesjonalnego wynika ze stanu sprawy albowiem skarga została odrzucona, co otwiera skarżącemu drogę do wniesienia środka zaskarżenia, który to powinien być sporządzony przez pełnomocnika profesjonalnego.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 245 § 1 i 2, art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak na wstępie.Powered by SoftProdukt