drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Dostęp do informacji publicznej, Komendant Policji,  , SAB/Sz 263/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 263/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-03-02 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /sprawozdawca/
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 58§1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Iwona Tomaszewska Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska/spr/ Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant : Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2004r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] . w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie jest bezczynność Komendanta Miejskiego Policji, w zakresie udzielenia informacji publicznej o którą wystąpił [...] w piśmie z dnia [...] r. o następującej treści:

" 1) Kiedy, kto, zakres tematyczny, charakter kontroli jaka waszą instytucję objęła za 5 lat,

2) Wyrażam chęć otrzymania kopii protokołów tych kontroli oraz jeżeli sporządzono także dokumenty towarzyszące,

3) Podania wykazu informacji jawnych oraz niejawnych będące w posiadaniu waszego urzędu,

4) Podania podstawy prawnej szczegółowo wymienionej o czym stanowi pkt nr 3."

W dniu [...] r. skarżący złożył do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pismo o treści : "Żale daremne na KMP Szczecin że nie udzieliła w pełni informacji publicznej z ostatnio złożonych wniosków którym kieruje insp.mgr X".

Zgodnie z art.52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ) skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Zgodnie z art.37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art.35 lub ustalonym w myśl art.36 Kpa służy stronie zażalenie do organu administracji wyższego stopnia. Warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest więc uprzednie wyczerpanie środka wskazanego w art.37 § 1 Kpa.

Pisma skarżącego z dnia [...] r. nie można uznać za spełniające warunek wniesienia zażalenia, o którym mowa w art.37 § 1 Kpa, albowiem w żaden sposób nie identyfikuje ono sprawy, której dotyczy zarzut bezczynności organu I stopnia, co uniemożliwia ocenę, czy pismo to dotyczy konkretnie wniosku skarżącego z dnia [...] r. W piśmie tym bowiem jest mowa o wnioskach, których była nieznana liczba. Zażalenie, o którym mowa w art.37 § 1 Kpa musi natomiast dotyczyć konkretnej i jednoznacznie zdefiniowanej sprawy dotyczącej działania bądź bezczynności organu administracji. Nie może mieć zatem formy jednego, "zbiorczego" wystąpienia.

W związku z powyższym należało uznać, że wniesiona skarga nie spełnia warunku art.52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wobec czego jest niedopuszczalna i zgodnie z art.58 § 1 pkt 6 przywołanej ustawy podlega odrzuceniu.Powered by SoftProdukt