drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, IV SA/Wr 63/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 63/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-03-25  
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ewa Orłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1419/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i par 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. F. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżący w okresie biegu terminu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł pismem z dnia [...] 2008 r. złożył wniosek o zwolnienie od tego wpisu, ponieważ jest osobą ubogą i bezdomną. Do pisma dołączył zaświadczenie z urzędu pracy stwierdzające, że nie posiada stałego i czasowego miejsca zameldowania i jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Następnie zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 4 marca 2008 r. został wezwany do złożenia tego wniosku na urzędowym formularzu wraz z dokumentami potwierdzającymi jego sytuację materialną.

W urzędowym formularzu ponownie podał, że wnosi o przyznanie prawa pomocy z uwagi na ubóstwo i bezdomność. Wskazał, że jest osobą samotną i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie uzyskuje dochodów z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury, zasiłków ani z pomocy społecznej. Utrzymuje się z pomocy znajomych, korzysta z posiłków dla ubogich. Nie jest zobowiązany do spłaty alimentów i kredytów. Nie ponosi wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania i leczeniem i nie posiada konta bankowego. Podał, że nie posiada nieruchomości, oszczędności, przedmiotów i papierów wartościowych i nie przewiduje w przyszłości otrzymania spadku, wygranej, darowizny itp. W [...] r. uzyskał przychód w wysokości 5101,19 zł, a dochód w kwocie 4462,12 zł. Podał, że nie posiada stałego zameldowania, zaś jako miejsce zamieszkania wskazał miasto Wrocław.

Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwolnienie od kosztów sądowych obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym.

Przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Mając na uwadze, iż skarżący jest osobą samotną, bezrobotną, bezdomną, utrzymującą się z pomocy znajomych, nie uzyskującą stałego dochodu, nie posiadającą majątku przyjąć należy, iż wykazał on, że spełnia przesłanki warunkujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Z tych względów, w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak na wstępie.Powered by SoftProdukt