drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1154/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1154/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-01-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Szczerbiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Andrzej Szczerbiński po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu instalacji kasy rejestrującej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono skarżącemu - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu [...]r. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył , co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia , a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi ( art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt