drukuj    zapisz    Powrót do listy

6199 Inne o symbolu podstawowym 619, Koszty sądowe, Prezes Sądu, *Zarządzono zwrot wpisu, IV SA/Wr 120/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 120/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2008-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Henryk Ożóg /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OSK 1159/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09
Skarżony organ
Prezes Sądu
Treść wyniku
*Zarządzono zwrot wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225, art. 232 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. N. na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy mianowania skarżącego aplikantem pozaetatowym sądowym w okręgu opolskim postanawia: zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 ( sto) złotych.

Uzasadnienie

Skarżący złożył skargę na oznaczoną wyżej decyzję w przedmiocie odmowy mianowania skarżącego aplikantem pozaetatowym sądowym w okręgu opolskim i w toku postępowania uiścił wpis w kwocie 100 zł od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2008 r. oddalającego jego skargę.

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. d. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Zatem ustawowe, przedmiotowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych sprawia, że uiszczony wpis od skargi kasacyjnej jako nienależny należy zwrócić stronie na jej koszt, co wynika z art. 225 powołanej wyżej ustawy.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 225 i art. 232 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt