drukuj    zapisz    Powrót do listy

6189 Inne o symbolu podstawowym 618 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Zawieszono postępowanie., II SA/Łd 405/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 405/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Barbara Rymaszewska /przewodniczący/
Anna Stępień /sprawozdawca/
Renata Kubot-Szustowska
Symbol z opisem
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Dnia 6 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rymaszewska, Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień (spr.), Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska, Protokolant Asystent sędziego Adrian Król, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2008 roku sprawy ze skargi L. M. i M. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyjęcia programu rewitalizacji domów familijnych p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi na zgodny wniosek stron.

Uzasadnienie

L.M. i M.M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] w sprawie przyjęcia "Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013", zmienionej uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...].

Pismem z dnia 8 lutego 2007 roku skarżący na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym zwrócili się do Rady Miejskiej w Ł. o usunięcie naruszenia prawa spowodowanego uchwałą w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych. Zakwestionowali przy tym treść pkt 1 części III Programu rewitalizacji domów familijnych i wskazali, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozpatrując opisane wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Rada Miejska w Ł. uchwałą Nr [...] z dnia [...] uznała za bezzasadne wezwanie skarżących do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr [...] z dnia [...] w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi L.M. i M.M. ponownie zakwestionowali treść pkt 1 części III Programu rewitalizacji domów familijnych i wskazali, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Ł., wnosząc o oddalenie skargi, zawarła wniosek o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 230/08 ze skargi B.W.-G. i M.G.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w dniu 6 sierpnia 2008 roku skarżący poparli skargę, ale jednocześnie przyłączyli się do wniosku organu o zawieszenie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Należy zaznaczyć, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi została złożona skarga B.W.-G. i M.G. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych, stanowiąca również przedmiot rozpoznania w sprawie niniejszej ( sygn. akt II SA/Łd 230/08 ). Sąd wyrokiem z dnia 6 maja 2008 roku oddalił tę skargę.

W dniu 29 lipca 2008 roku skarżący B.W.-G. i M.G. złożyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, skargę kasacyjną od powyższego wyroku z dnia 6 maja 2008 roku, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi.

Zaskarżona uchwała we wskazanej wyżej sprawie zawiera Program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi, w tym także domu familijnego (mieszkania), którego najemcami są skarżący – L.M. i M.M.

Mając na uwadze wniosek stron, jak i celowość zawieszenia postępowania, Sąd na podstawie art. 126 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt