drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Izba Skarbowa, Oddalono skargę kasacyjną, FSK 984/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 984/04 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2005-03-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-13
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Antoni Hanusz
Grzegorz Borkowski /sprawozdawca/
Stefan Babiarz /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 1995 nr 74 poz 368 art. 58
Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 174 pkt 1-2, art. 284
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędziowie NSA Grzegorz Borkowski (spr.), Antoni Hanusz, Protokolant Piotr Dębkowski, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2005 r. na rozprawie w II Wydziale Izby Finansowej skargi kasacyjnej Andrzeja S. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 15 grudnia 2003 r. sygn. akt I SA/Kr 364/03 w sprawie z wniosku Andrzeja S. o wznowienie postępowania w sprawie z Jego skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., w sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2 czerwca 2000 r. sygn. akt I SA/Kr 170/98 oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

We wniosku o wznowienie postępowania, opartym na przesłance wskazanej w art. 403 par. 2 Kpc Andrzej S. podniósł, że powziął wiadomość o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny /w drugiej połowie 2002 r./ wyroku, w którym dokonano odmiennej, niż w jego sprawie, wykładni art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrzucając wniosek Sąd wskazał, że okoliczność ta nie stanowi przesłanki, o której mowa we wskazanym we wniosku przepisie. Jako podstawę prawną postanowienia wskazano art. 410 par. 1 Kpc.

W skardze kasacyjnej od powyższego postanowienia, wniesionej w trybie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ Andrzej S., powołując się na art. 173 par. 1 oraz art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a., zarzucił:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególności:

1. art. 58 ustawy o NSA obowiązującej w chwili orzekania poprzez niezastosowanie go w sytuacji, gdy wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2 czerwca 2000 r. I SA/Kr 170/98 powinno nastąpić z urzędu, albowiem decyzja Urzędu Skarbowego K.-P. z dnia 24 listopada 1998 r. w sposób rażący narusza prawo materialne art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez jego błędną interpretację oraz art. 51 ustawy o NSA poprzez niezastosowanie go w sytuacji, gdy w chwili wydania wyroku z dnia 2 czerwca 2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie powinien zgodnie ze skargą Andrzeja S. na decyzje Izby Skarbowej w K. z dnia 16 grudnia 1998 r. (...) oraz Urzędu Skarbowego K.-P. z dnia 24 listopada 1998 r. (...) uchylić je jako w sposób rażący naruszające prawo,

2. art. 241 par. 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 22 ust. 4 ustawy o NSA poprzez niezastosowanie go w sytuacji gdy wznowienie postępowania w sprawie jego skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 grudnia 1998 r. (...), zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2 czerwca 2000 r. I SA/Kr 170/98 powinno nastąpić z urzędu również przez Izbę Skarbową w K., a ta odmówiła wznowienia postępowania powołując się na wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2 czerwca 2000 r.;

2. Naruszenie przepisów postępowania w szczególności art. 273 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 59 o NSA w zw. z art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa, poprzez ich błędną interpretację, albowiem uchybienie to miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W związku z dopuszczeniem się przez organy podatkowe i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rażącego naruszenia prawa materialnego i procesowego, uzasadnione jest poddanie tychże decyzji i orzeczenia kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego, albowiem są one sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, konstytucyjnymi zasadami równości obywateli wobec prawa, a jako takie nie mogą pozostać w obrocie prawnym co może się odbyć tylko poprzez wznowienie postępowania wszczętego na podstawie skargi Andrzeja S. na decyzje Urzędu Skarbowego K.-P. z dnia 24 listopada 1998 r. oraz Izby Skarbowej w K. z dnia 16 grudnia 1998 r.

Wskazując na wyżej powołane zarzuty skargi kasacyjnej wniósł:

1. aby Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w drodze kasacji na mocy art. 185 par. 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Okręgowego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2003 r. I SA/Kr 364/03 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie;

2. aby Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 284 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wstrzymał wykonanie wyroku decyzji Urzędu Skarbowego K.-P. z dnia 24 listopada 1998 r. (...) aż do rozpoznania skargi kasacyjnej, bowiem skarżącemu grozi niepowetowana szkoda.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna jest oczywiście bezzasadna.

Przedmiotem kontroli sądu kasacyjnego jest postanowienie dotyczące wniosku wniesionego przez stronę. To, że w myśl art. 58 ustawy z 11 maja 1999 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym sąd mógł z urzędu wznowić postępowanie nie stwarzało dla strony żadnego uprawnienia, w szczególności domagania się od sądu wydania w tym trybie stosownego orzeczenia. Takiego nakazu - po 1 stycznia 2004 r. - nie może wydać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu sąd kasacyjny, którego uprawnienia ograniczają się do kontroli zaskarżonego orzeczenia w aspekcie przesłanek określonych w art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a.

Pomijając już, że art. 58 cyt. ustawy nie zalicza się do przepisów prawa materialnego, to taki zarzut nie może w ogóle stanowić usprawiedliwionej podstawy skargi kasacyjnej od postanowienia odrzucającego wniosek /obecnie skarga/ o wznowienie postępowania /por. postanowienie SN z 7 października 1999 r. II UKN 542/99 - OSNP 2001 nr 4 poz. 132/.

Nie wiadomo, dlaczego Sąd miał stosować art. 22 ust. 4 ustawy o NSA skoro nie rozpoznawał skargi na akty prawne wymienione w tym przepisie.

Nie mógł również naruszyć art. 273 par. 2 p.p.s.a. już tylko z tej przyczyny, że przepis ten w dacie wydania postanowienia jeszcze nie obowiązywał. Art. 284 p.p.s.a. nie daje sądowi kasacyjnemu możliwości wstrzymania "wyroku decyzji" urzędu skarbowego.

Wobec braku usprawiedliwionych podstaw skargi kasacyjnej należało orzec jak w sentencji /art. 184 p.p.s.a./.Powered by SoftProdukt