drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), Drogi publiczne Odrzucenie skargi, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 992/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 992/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne
Drogi publiczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 i par. 3 w zw. z art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżąca P. Sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez radcę prawnego A. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad skargę na decyzję tego organu z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. doręczającym zarządzenie o wezwaniu do uiszczeniu wpisu sądowego, strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 973 złotych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika z akt sprawy niniejsze wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu [...] czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuję:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., Sąd odrzuci skargę gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu [...] lipca 2008 r. We wskazanym terminie strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt