drukuj    zapisz    Powrót do listy

6324 Rodzina   zastępcza,  pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami, Właściwość sądu, Starosta, Przekazać według właściwości, II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6324 Rodzina   zastępcza,  pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Przekazać według właściwości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 par. 1 pkt 4, art. 4, art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą a Starostą w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka postanawia: 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 1 sierpnia 2008 r. Starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą a Starostą w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Z art. 59 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych względów Sąd orzekł w sentencji postanowienia na podstawie art. 59 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt