drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu, I OSK 1592/06 - Postanowienie NSA z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1592/06 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-10-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Kacprzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Go 266/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.157§ 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Kacprzak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku I. M. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I OSK 1592/06 w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Go 266/06 p o s t a n a w i a: oddalić wniosek

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I OSK 1592/06 umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Go 266/06.

Postanowienie to zostało doręczone zarówno pełnomocnikowi skarżącej, jak i samej skarżącej dnia 5 marca 2008 r.

Pismem złożonym dnia 5 czerwca 2008 r. W. M., działając z upoważnienia skarżącej, złożył wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez stronę w toku postępowania podnosząc, że o zasądzenie kosztów strona zwracała się jeszcze przed zakończeniem rozprawy poprzedzającej bezpośrednio wydanie postanowienia umarzającego postępowanie kasacyjne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek podlega oddaleniu.

Stosownie bowiem do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "P.p.s.a." ), strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku – na mocy art. 166 P.p.s.a. postanowienia – zgłosić wniosek o uzupełnienie orzeczenia, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić. Zatem warunkiem badania wniosku o uzupełnienie orzeczenia jest złożenie wniosku w tym zakresie z zachowaniem czternastodniowego terminu liczonego – w niniejszej sprawie od dnia doręczenia pełnomocnikowi strony orzeczenia stanowiącego przedmiot wniosku.

Tymczasem w niniejszej sprawie postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego umarzające postępowanie kasacyjne, którego uzupełnienia domaga się strona, zostało doręczone upoważnionemu mężowi skarżącej, jak i samej skarżącej, dnia 5 marca 2008 r. (k. 96 i 95), a stosowny wniosek złożono dopiero 5 czerwca

2008 r.

Niewątpliwie zatem nie został zachowany czternastodniowy termin do jego wniesienia, który rozpoczął swój bieg 5 marca 2008 r. Stąd wniosek, jako spóźniony, podlega oddaleniu.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 193 P.p.s.a., orzekł jak wyżej.Powered by SoftProdukt