drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości, I SA/Wr 138/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 138/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2008-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Radom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 42/09 - Wyrok NSA z 2010-05-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z o. o. z/s w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia.

Uzasadnienie

Strona skarżąca w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zamieściła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji oznaczonej w sentencji.

Uzasadniając wniosek skarżący wskazał, iż natychmiastowe wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby spowodować utratę przez niego płynności finansowej oraz zagrożenie realizacji działalności statutowej. Ponadto skarżący podkreślił, iż wykonanie decyzji miałoby negatywny wpływ na kontakty z kontrahentami i zagroziłoby bieżącemu regulowaniu zobowiązań.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. Oddział Zamiejscowy w L. podniósł, iż z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] wynika, ustalona decyzją wymiarową z dnia [...], Nr [...] zaległość kwocie [...] została przez podatnika w całości uregulowana w dniu [...] wraz z należnymi odsetkami w wysokości [...].

Strona skarżąca otrzymała odpis odpowiedzi na skargę w dniu [...], jednak nie ustosunkowała się do podniesionych przez organ podatkowy twierdzeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwana dalej p. p. s. a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z kolei zgodnie z art. 61 § 3 p. p. s. a. po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowaniu trudnych do odwrócenia skutków.

W świetle orzecznictwa sądowego ukształtował się pogląd, że powodem wstrzymania wykonania aktu może być prawdopodobieństwo wyrządzenia skarżącemu niepowetowanej szkody na skutek wykonania aktu, który następnie przez Sąd zostałby wzruszony. Wskazana instytucja ma zatem charakter wyjątku od zasady przewidującej, że ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu Jednocześnie należy pokreślić, iż w ramach postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu Sąd nie jest władny do przeprowadzenia merytorycznej jego oceny. Decyzja będąca przedmiotem skargi aż do momentu jej uchylenia korzysta bowiem z domniemania zgodności z prawem.

Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania całości aktu lub czynności w trybie art. 61 § 3 p. p. s. a. wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony, co oznacza, że to wnioskodawca winien wskazać okoliczności uzasadniające jego żądanie. W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu strona skarżąca nie wykazała, że w jej sytuacji finansowej – na skutek wykonania zaskarżonego aktu – zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Pomimo, iż podatnik we wniosku w sposób lakoniczny przywołał twierdzenia dotyczące możliwych skutków wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia (między innymi utrata płynności finansowej oraz zagrożenie realizacji działalności statutowej) to jednak nie wskazał konkretnych okoliczności, które mogłyby sugerować wystąpienie tych skutków oraz nie przedstawił w tym względzie żadnych dowodów.

Powyższe stanowisko potwierdza pogląd ukształtowany na tle orzecznictwa sądowego, w myśl którego warunkiem wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04 (niepubl.), w którym stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Ponadto, po otrzymaniu w dniu [...] odpowiedzi na skargę sporządzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. podnoszącą, iż zaskarżona decyzja została już wykonana, skarżący nie ustosunkował się do stanowiska organu podatkowego w tej kwestii i tym samym, zdaniem Sądu, uznał je za prawdziwe.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt