drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1093/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1093/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-10-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I S.A./Wr 1093/04 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Marta Semiczek ( sprawozdawca ) po rozpoznaniu w dniu 18 października 2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

I S.A./Wr 1093/04

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie, skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi przez uiszczanie wpisu sądowego w kwocie [...]zł.

Wezwanie do usunięcia braków zostało skarżącemu - wobec niemożliwości doręczenia wezwania bezpośrednio- doręczone w trybie 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - to jest przez pozostawienie pisma na okres 7 dni w urzędzie pocztowym. Informację o miejscu złożenia przesyłki umieszczono w skrzynce pocztowej adresata w dniu [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -zwanej dalej u.p.s.a (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Z akt sprawy wynika, iż informację o odbiorze przesyłki zawierającej zarządzenie Sądu pozostawiano w skrzynce listowej skarżącego [...]i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło w dniu [...], należy uznać za skuteczne.

Siedmiodniowy (wyznaczony) termin upływał w dniu [...]r. Skarżący dotychczas nie uzupełnili braku skargi.

Wezwanie to pomimo pozostawienia go na okres 7 dni w urzędzie pocztowym, o czym poinformowano adresata zawiadomieniem pozostawionym w skrzynce pocztowej, nie zostało podjęte przez niego w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, a skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 u.p.s.a.) Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt