drukuj    zapisz    Powrót do listy

605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Kr 3284/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 3284/00 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-20  
Data wpływu
2000-12-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Grażyna Danielec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, 20 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 października 2004r., sygn. akt. II SA/Kr 3284/00 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z powodu braku prawidłowego adresu skarżącej, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie postępowania. Przesyłki sądowe kierowane na adres wskazany w skardze, zostały zwrócone sądowi z informacją, że skarżąca wyprowadziła się nie podając nowego adresu.

W ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu żadna ze stron postępowania nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, nie został również wskazany prawidłowy adres skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Ustroju Sądów Administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1271), sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.). Dlatego też właściwym do rozpoznania niniejszej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W myśl art. 130 § 1 w/w ustawy sąd umarza postępowanie zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. W niniejszej sprawie wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony przez żadną ze stron we wskazanym powyżej terminie.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 130 § 1 i art. 131 w/w ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt