drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych w części
Zwolniono od kosztów sądowych w części, II SA/Ke 162/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 162/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 § 3 , art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 25 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. C. i E. C. reprezentowanych przez M. C. o zwolnienie od kosztów sadowych w sprawie ze skargi A. C. i E. C. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia: zwolnić A. C. i E. C. od kosztów sądowych ponad kwotę 100 zł już uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę A. C. i E. C. na decyzję Wojewody z dnia [...] w przedmiocie wymeldowania.

M. C. reprezentująca małoletnich skarżących złożyła w dniu 23 czerwca 2008 r. na formularzu urzędowym PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w wyżej wymienionej sprawie. Ze złożonego formularza oraz akt sprawy wynika, że małoletni A. C. i E. C. mieszkają razem z babcią – M. C., która została ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia [...] ich rodziną zastępczą. Każde z dzieci otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną w wysokości [...] zł miesięcznie. M. C. pobiera rentę rodzinna w wysokości [...] zł miesięcznie, choruje, dużą część dochodu przeznacza na zakup lekarstw, często przebywa w szpitalu. Rodzice skarżących mają ograniczoną władzę rodzicielską, nie interesują się nimi i nie wspierają finansowo. M. C. nie wykazała żadnego majątku zarówno ani własnego ani dzieci.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym, między innymi, zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Biorąc pod uwagę przestawioną wyżej trudną sytuację majątkową i życiową nieletnich A. C. i E. C., uznano, że nie są oni w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przez M. C., będącą ich rodziną zastępczą, zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt