drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Inne, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, II SA/Bk 110/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 110/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-02-21  
Data wpływu
2008-02-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 449/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, 5 i 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] grudnia 2007r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do przedłożenia 4 (czterech) egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego wprowadzone zmiany w trakcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na działce o nr geod. [...] położonej we wsi S. gmina B., w terminie do 31 grudnia 2007r. p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Skarżący E. K. wniósł skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] grudnia 2007r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] października 2007r. nr [...], na podstawie której zobowiązano skarżącego do przedłożenia 4 (czterech) egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego wprowadzone zmiany w trakcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na działce o nr geod. [...], położonej we wsi S. gmina B., w terminie do 31 grudnia 2007r. Jednocześnie skarżący złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że średni koszt sporządzenia czterech egzemplarzy projektu zamiennego to wydatek w granicach ok. 15 000 zł - 18.000 zł. Wydatek takiej kwoty wyrządziłby skarżącemu niepowetowaną szkodę, której zwrot należałoby odrabiać na przestrzenni kilkunastu lat. Kwota ta stanowi bowiem dwuletni koszt zaopatrzenia całego gospodarstwa skarżącego w środki ochrony i nawożenia roślin i upraw, jak również zakupu pasz dla trzody chlewnej. Ponadto w związku z tym, iż produkcja w rolnictwie ma charakter łańcuchowy, uiszczenie takiej kwoty jednorazowo oznaczałoby dla skarżącego konieczność rozpoczęcia produkcji rolnej praktycznie "od nowa". Poczynienie aktualnie takiego wydatku mogłoby dodatkowo spowodować ewentualny uszczerbek na zdrowiu matki skarżącego, która wymaga leczenia ambulatoryjnego, a koszt samych leków i środków higieniczno – sanitarnych to wydatek ok. [...]zł miesięcznie, przy emeryturze w wysokości [...] zł. W konkluzji skarżący poniósł, iż wstrzymanie zaskarżonej decyzji do czasu rozpatrzenia skargi nie spowoduje dla nikogo uszczerbku ani nie stworzy jakiegokolwiek zagrożenia.

W dniu [...] lutego 2008r., skarżący złożył kolejny wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia [...] grudnia 2007r., podtrzymując w argumentację wskazaną w uzasadnieniu wniosku zawartego w skardze. Dodatkowo wyjaśnił, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. P., pomimo, iż sprawa jest przedmiotem rozpoznania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, decyzją z dnia [...] lutego 2008r. nr [...] nakazał rozbiórkę budynku mieszkalnego zajmowanego przez skarżącego, pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Wniosek jest uzasadniony.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Akt, którego wykonanie ma być wstrzymane, powinien kwalifikować się do wykonania. Przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków są z kolei pojęciami nieostrymi, co wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich ogólnej normy i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy. Użycie spójnika "lub" oznacza, iż przesłanki te mogą zachodzić alternatywnie. Sąd, rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania skarżonego aktu, powinien natomiast mieć na uwadze interes nie tylko wnioskodawcy, ale i innych uczestników postępowania oraz uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy (vide: orzeczenie NSA w sprawie sygn. akt II OZ 750/05, niepubl.).

Zważywszy na fakt, iż zaskarżona decyzja nakłada na stronę obowiązek przedłożenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, których koszt sporządzenia stanowi bez wątpienia wydatek w znacznej wysokości, uzasadnione jest w ocenie Sądu, orzeczenie o wstrzymaniu jej wykonania do czasu rozpatrzenia skargi. Wykonanie zaskarżonej decyzji, niesie bowiem za sobą realne i obiektywne niebezpieczeństwo wywołania negatywnych skutków, o jakich mowa w/w przepisie. Z całą pewnością wysokość strat w gospodarstwie rolnym stanowiącym źródło dochodu skarżącego rolnika, spowodowane wykonaniem decyzji będą tej miary, że ewentualny następczy powrót do stanu poprzedniego, nie będzie możliwy bez poniesienia znacznych kosztów i starań w tej mierze. Za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji przemawia dodatkowo fakt, iż w dniu [...] lutego 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. P. wydał decyzję, na mocy której nakazał wykonać rozbiórkę budynku mieszkalnego należącego do skarżącego, pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. W kontekście powyższych uwag zgodzić się należy ze stanowiskiem zawartym we wniosku skarżącego, iż przedłożenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego w wyznaczonym zaskarżoną decyzją terminie - może spowodować realne niebezpieczeństwo powstania tak szkody, jak i trudnych do odwrócenia skutków.

W tych okolicznościach, zdaniem Sądu, realizacja wykonania decyzji P. Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] grudnia 2007r., przed prawomocnym rozstrzygnięciem przez Sąd o nieprawidłowości tej decyzji, wywołałaby trudne do odwrócenia i niekorzystne z punktu widzenia interesów skarżącego skutki, na jakie powołuje się on we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Jednocześnie należy nadmienić, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada wraz z wydaniem przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji, a więc wyroku uwzględniającego lub oddalającego skargę - art. 61§6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wstrzymanie wykonania decyzji nie uchyla więc obowiązku przedłożenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego wprowadzone zmiany w trakcie budowy budynku mieszkalnego należącego do skarżącego, a jedynie skutkuje zawieszeniem wykonania zaskarżonej decyzji powodując, że obowiązek z niego wynikający nie jest wymagalny.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia, albowiem spełnione zostały wszystkie przesłanki uzasadniające pozytywne rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.Powered by SoftProdukt