drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Inne, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, V SA/Wa 124/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 124/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z 18 października 2007 r. J. W., wniósł skargę na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] września 2007 r., w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 17 kwietnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W zarządzeniu zawarto pouczenie, iż nieuiszczenie wymaganego wpisu -w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia - spowoduje odrzucenie skargi.

Zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu doręczone zostało skarżącemu na adres wskazany w skardze - w dniu 22 kwietnia 2008 r. (k. 38 akt sąd.). Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął 29 kwietnia 2008 r., a wpis w kwocie 100 zł. uiszczony został 5 maja 2008 r., (k-39 akt sądowych) czyli po upływie zakreślonego w zarządzeniu terminu.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej: p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę brak wniosku strony o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, na podstawie przepisów art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt