drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości
Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Łd 460/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 460/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2008-06-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 29 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosków U.K. i W.P. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi U.K. i W.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: przyznać skarżącym – U.K. i W.P. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. (MSi)

Uzasadnienie

U.K. i W.P. złożyły na urzędowym formularzu wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie ustalenie warunków zabudowy.

U.K. w złożonym wniosku podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem J.K. Wskazała przy tym, iż oboje z mężem uzyskują dochód z tytułu emerytury w łącznej kwocie 2.204 zł. Jedyny zaś majątek rodziny stanowi udział we własności domu rodzinnego (1/3) – ok. 30 m2.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wyjaśniła ponadto, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Otrzymuje najniższą emeryturę w kwocie 664 zł, mąż z kolei jest inwalidą I grupy wymagającym stałej opieki lekarskiej oraz opieki drugiej osoby i rehabilitacji (niedowład obu kończyn dolnych i prawego boku). Miesięczne koszty zakupu leków i opatrunków wynoszą ok. 350 zł. Dodatkowe obciążenie budżetu rodziny stanowią wydatki związane ze spłatą kredytów zaciągniętych na remont generalny domu (budynek z 1930 roku) w wysokości 650 zł, koszty leczenia jej oraz męża, a także wydatki związane z utrzymaniem domu (opłaty za wodę, energię elektryczną, telefon) w łącznej kwocie ok. 350 zł.

Z kolei W.P. we wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem A.P. oraz 9-letnią córką I.P. Jednocześnie skarżąca podniosła, że źródłem utrzymania rodziny są jej zasiłek przedemerytalny w kwocie 690 zł oraz renta chorobowa męża w wysokości 590 zł. Wskazała przy tym, że jedyny majątek rodziny stanowi udział we współwłasności domu rodzinnego (1/3) – ok. 30 m2.

Ponadto skarżąca wyjaśniła, że jej mąż jest po udarze mózgu, przeszedł także stan przedzawałowy. Przebywał w szpitalu i obecnie pozostaje pod stałą opieką kardiologa, neurologa oraz urologa. Wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, pobytami w szpitalu pochłaniają znaczną część dochodów rodziny. Sam koszt zakupu leków to kwota ponad 200 zł miesięcznie. Podniosła także, iż koszty związane z uczęszczaniem córki do szkoły i zakupem podręczników stanowią kwotę ponad 200 zł. Dodała również, że oboje z mężem spłacają kredyt, którego miesięczna rata zamyka się w kwocie 200 zł. Ponadto obciążenie budżetu rodziny stanowią wydatki związane z utrzymaniem domu (m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i telefon) w kwocie 350 zł miesięcznie.

Jednocześnie skarżące oświadczyły, że nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Przede wszystkim należy jednak zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, że występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie strony skarżącej leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej.

Ze złożonego przez U.K. wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem J.K.. Małżonkowie cierpią na szereg schorzeń. Mąż skarżącej jest inwalidą I grupy wymagającym stałej opieki lekarskiej oraz opieki drugiej osoby i rehabilitacji (niedowład obu kończyn dolnych i prawego boku).

Jedyny majątek rodziny stanowi przy tym udział we współwłasności domu rodzinnego (1/3) – ok. 30 m2. Z kolei łączny dochód małżonków z tytułu emerytury zamyka się w kwocie 2.204 zł. Obciążenie tak kształtującego się budżetu rodziny stanowią wydatki związane z zakupem leków, opatrunków, utrzymaniem domu oraz wydatki związane ze spłatą kredytów zaciągniętych na remont generalny domu (budynek z 1930 roku), które łącznie stanowią kwotę 1.350 zł.

Z kolei z wniosku skarżącej W.P. wynika, że pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem A.P. oraz 9-letnią córką I.P.. Łączny dochód małżonków stanowi kwotę 1.280 zł. Jedyny majątek rodziny stanowi zaś udział we współwłasności domu rodzinnego (1/3) – ok. 30 m2.

Mąż skarżącej cierpi na szereg schorzeń (przebyty udar mózgu oraz stan przedzawałowy). Przebywał w szpitalu i obecnie pozostaje pod stałą opieką kardiologa, neurologa oraz urologa. Wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, pobytami w szpitalu pochłaniają znaczną część dochodów rodziny. Koszt zakupu leków to kwota ponad 200 zł miesięcznie.

Ponadto rodzina ponosi koszty związane z uczęszczaniem córki do szkoły (m.in. zakup podręczników) stanowiące kwotę ponad 200 zł. Małżonkowie spłacają kredyt, którego miesięczna rata zamyka się w kwocie 200 zł. Ponadto obciążenie budżetu rodziny stanowią wydatki związane z utrzymaniem domu (m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i telefon) w kwocie 350 zł miesięcznie.

Jednocześnie skarżące nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż wnioski skarżących zasługują na uwzględnienie i przyznał im prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. W ocenie Sądu przedstawiona we wniosku sytuacja materialna skarżących powoduje bowiem, iż nie są one w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co uzasadnia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 1 i

art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt