drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Wa 2037/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 2037/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Skiba
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący/
Mirosław Gdesz. /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 261 poz 2603 art. 93 ust. 1-2
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Sędziowie Asesor WSA Joanna Skiba Asesor WSA Mirosław Gdesz (spr.) Protokolant Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi R. R. i A. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...], utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] negatywnie opiniujące projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] z obrębu [...] o pow. [...] m2 stanowiącej własność R. i A. R.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:

A. i R. R. (dalej powoływani jako skarżący) wnioskiem z dnia 19 września 2005 r. wystąpili o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału opisanej powyżej działki nr [...] na działki nr [...] i nr [...].

Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] stycznia 2006 r. negatywnie zaopiniował wstępny projekt, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] lutego 2006 r. uchyliło to postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] marca 2006 r. negatywnie zaopiniował powołany wstępny projekt. Również to postanowienie zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem [...] marca 2007 r. i sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2007 r. Prezydent W. znowu negatywnie zaopiniował wstępny projekt podziału działki nr [...]. W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, że zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru nr [...], działka nr [...] znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem [...] oraz w liniach rozgraniczających ul. [...]. Projektowany podział nie uwzględniający projektowanych linii rozgraniczających ulicy [...] niweczy ustalenia planu, ponieważ sposób zagospodarowania terenu przeznaczonego pod drogę publiczną musi być odmienny od zagospodarowania terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Skarżący wnieśli zażalenie na powyższe postanowienie podnosząc, że wydane postanowienie ogranicza ich prawo własności oraz uniemożliwia dokonanie wnioskowanego podziału.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] października 2007 r. utrzymało w mocy postanowienie negatywnie opiniujące wstępny projekt podziału. Organ odwoławczy przywołał w uzasadnieniu treść art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wskazując, że zgodność projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego dotyczy zarówno przeznaczenia terenu jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. W świetle tej regulacji projekt podziału działki nr [...], który nie uwzględnia wydzielenia działki pod poszerzenie ulicy [...] jest niezgodny z planem.

Skarżący wnieśli na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia, zarzucili rażące naruszenie prawa własności. Wskazali, że plan miejscowy nie określa terminu ani projektu poszerzenia ulicy [...]. Organ zaś nie uzasadnił w sposób nie budzący wątpliwości na czym miałoby polegać niweczenie planowania przestrzennego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało uznać za nieuzasadnioną .

Stosownie do treści art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - będącego materialno prawną podstawą wydania postanowienia negatywnie opiniującego podział działki nr [...] - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy czym zgodność podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Obowiązek takiego ustalenia wynika z utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego - zob. wyrok NSA z 7 stycznia 2002 r. sygn. akt I SA 1400/00 LEX nr 81990, w którym stwierdzono: "Ustawodawca w art. 93 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazał, iż zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu".

Organ oceniając zgodność proponowanego podziału jest związany ustaleniami planu miejscowi i nie może brać pod uwagę, kiedy jakaś inwestycja przewidziana w planie ma być zrealizowana czy ewentualne plany przewidują zamknięcie ulicy oraz, że w przypadku innej nieruchomości zatwierdzono podział bez zachowania linii rozgraniczających ulicy.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie jest jednoznaczny - objęta wstępnym projektem podziału nieruchomość w części znajduje się na terenie [...], a cześć działki jest przeznaczona pod poszerzenie ulicy [...]. Wstępny projekt podziału nie respektuje projektowanych linii rozgraniczających ulicy [...] i projektowane działki nr [...] i [...] obejmują zarówno teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jak i pod drogę publiczną. Tym samym uniemożliwia to zagospodarowanie części nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej. Działka pod poszerzenie drogi musi być bezwzględnie wydzielona aby zachować ustalenia planu. W innym przypadku doszłoby do wytyczania granicy nieruchomości w poprzek terenu przeznaczonego pod drogę publiczną, co byłoby oczywiście niezgodnie z ustaleniami planu. Granice terenu wskazanego w planie pod drogę publiczną powinny być geodezyjnymi granicami działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

Dlatego też w pełni należy podzielić ustalenia zawarte zarówno w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia jak i poprzedzającego je postanowienia organu pierwszej instancji co do niezgodności wstępnego projektu podziału przedstawionego przez skarżących z ustaleniami planu.

Ograniczenie dopuszczalności podziału nieruchomości do sytuacji, kiedy jest to zgodne z planem mieści się jak najbardziej w granicach dopuszczalności ograniczenia prawa własności w rozumieniu art. 31 ust. 3 oraz 64 ust. 3 Konstytucji RP.

Na marginesie należy zauważyć, że wydzielenie działki zabudowanej domem mieszkalnym niezależnie od ustaleń planu miejscowego reguluje art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W tej sytuacji za bezzasadne uznać należy zarzuty skargi dotyczące naruszenia przez organ powołanych w skardze przepisów prawa materialnego. Zaznaczyć także trzeba, że rozpoznając przedmiotową sprawę Sąd nie dopatrzył się naruszenia wskazanych w skardze przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast przywołany w skardze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 1996 r. sygn. III ARN 28/96 dotyczy odmiennej kwestii i nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyrokuPowered by SoftProdukt