drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-08  
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Krystyna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. Znak: [...] w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. Znak: [...].

Uzasadnienie

W skardze z dnia [...] grudnia 2007r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) skarżący S. D. wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...] września 2001r. Znak: [...].

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2007r. Znak: [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] października 2007r. Znak: [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] października 2001r. Znak: [...], utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.

z dnia [...] września 2001r. Znak: [...], nakazującej S. D. rozbiórkę części dobudowanej do budynku obory w m. U. [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może

na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli w wyniku

jej wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody

lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek skarżącego jest zasadny. Zdaniem Sądu, wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie mogłoby narazić skarżącego na powstanie znacznej szkody,

bądź spowodować trudne do odwrócenia skutki.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że jest zasadnym zastosowanie

w niniejszej sprawie środka w postaci wstrzymania wykonania postanowienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 cytowanej na wstępie ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt