drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1110/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1110/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-07-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Janusz Zubrzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki po rozpoznaniu w dniu 6 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

W rozpoznawanej sprawie dwukrotnie – w dniach [...] i [...]r., podjęto próbę doręczenia skarżącemu wezwania do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Powyższy termin upływał w dniu [...]r. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dniu w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Z akt sprawy wynika, iż dwukrotnie informację o odbiorze przesyłki zawierającej zarządzenie Sądu pozostawiono w skrzynce listowej skarżącego i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło [...]r., należy uznać za skuteczne. Stosownie do treści art. 220 § 3 wyżej wskazanej ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt