drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 317/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 317/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /sprawozdawca/
Jadwiga Danuta Mróz
Marek Olejnik /przewodniczący/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Olejnik, Sędziowie Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Asesor WSA Alojzy Wyszkowski (sprawozdawca), Protokolant Edyta Luniak, po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. S.A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : podatku od nieruchomości za 2007r. p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić A SA w G. kwotę 140,50 (słownie: sto czterdzieści 50/100) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi ‘A" SA w G. była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...], Nr [..] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. W rozpoznawanej sprawie Syndyk Masy Upadłości ‘A" SA w G. wystąpił z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2008 r. o cofnięcie skargi i umorzenie postępowania. Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę, która to czynność wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesowa strony skarżącej - w świetle materiału sprawy - nie budzi wątpliwości i cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne. Skoro strona skarżąca nie podtrzymuje argumentów podniesionych w skardze, rozpatrzenie sprawy przez Sąd stało się bezprzedmiotowe, bowiem nie jest już kwestionowane rozstrzygnięcie będące przedmiotem skargi.

Wobec tego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

O zwrocie połowy uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt