drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Wywłaszczanie nieruchomości, Minister Transportu, Podjęto zawieszone postępowanie, I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Sygn. powiązane
I SA/Wa 846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-19
Skarżony organ
Minister Transportu
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 § 1 pkt 1, art. 131, art. 128 § 1 ust. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych: 1) Ministra Budownictwa 2) J. S. i H. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 846/06 w sprawie ze skargi Starosty W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowieniem z dnia [...] zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi Starosty W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu do czasu udzielenia odpowiedzi przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na pytanie prawne zadane w sprawie sygn. akt I OSK 1627/06.

Stosownie do art. 128 § 1 ust. 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OPS 2/08, podjętą w składzie siedmiu sędziów, udzielił następującej odpowiedzi: 1) W wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r., Nr 4, poz. 31), wykonawca narodowych planów gospodarczych był zobowiązany wskazać cenę konkretnie określoną, zatwierdzoną przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. 2) Określenie ceny w wezwaniu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanego dekretu, poprzez odesłanie do art. 28 tego dekretu, nie stanowiło naruszenia art. 8 ust. 1 dekretu, uzasadniającego z tego tylko powodu stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 ust. 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt