drukuj    zapisz    Powrót do listy

6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne, Inne, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Stopczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 651/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i 3, art. 230 § 1 i 2, art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA Jarosław Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu pisma postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p. p. s. a.", od skargi pobiera się wpis.

Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193 ze zm.). W związku z tym, że niniejsza sprawa dotyczy postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 w / w rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego postanowienia pobiera się w wysokości 100 zł.

Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu. Skarżący nie uiścił wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p. p. s. a. - pismem z dnia 15 maja 2008 r. wezwał go do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru (k. 15) powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 maja 2008 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął więc w dniu 28 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 p. p. s. a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p. p. s. a.Powered by SoftProdukt