drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Izba Skarbowa, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 490/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 490/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-04-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-03-26
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Edyta Anyżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Edyta Anyżewska, , , po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Haliny i Ryszarda G. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt III SA 974/02 w sprawie ze skargi Haliny i Ryszarda G. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 6 marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W dniu 24 marca 2004 r. Halina i Ryszard G. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2003 r. III SA 974/02.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2004 r. /doręczonym 21 kwietnia 2004 r./ tutejszy Sąd wezwał pełnomocnika skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w ciągu 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu od skargi. Z tego zobowiązania nie wywiązano się.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, zwanej dalej p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Skoro zatem strona nie wywiązała się w ciążącego na niej obowiązku to, w oparciu o art. 220 par. 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt