drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 25 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi –Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i H. małżonków G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy postanawia odrzucić skargę K.G. B.C.

Uzasadnienie

W dniu 18 września 2007 r. K. i H. małżonkowie G. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 października 2007 r. skarżący zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego do skargi.

W dniu 9 listopada 2007 r. K. i H. małżonkowie G. wnieśli o zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007 r. Sąd przyznał H. G. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Następnie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2008 r. Sąd pozostawił bez rozpoznania wniosek K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 marca 2008 r., skarżąca K. G. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie, skarżąca odebrała w dniu 20 marca 2008 r. W wyznaczonym terminie wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2).

Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 w/w ustawy). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, iż skarżąca zobowiązana została do uzupełnienia braku fiskalnego skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stosownego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Siedmiodniowy termin, o którym mowa w dyspozycji art. 220 ustawy biegł od dnia 21 marca 2008 r. do dnia 27 marca 2008 r. W zakreślonym terminie wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skargi K. G.

K.G.Powered by SoftProdukt